naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 3.3.2019
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2019
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » výstavba terminálu kombinované dopravy v žilině – tepličce

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Žilině – Tepličce

text: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
vloženo: 9. 12. 2007

V rámci programu modernizace a rozvoje infrastruktury intermodální dopravy je pro následující období prioritou ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky (MDPT SR) výstavba nových veřejných terminálů kombinované dopravy (TKD). Po důsledné analýze padlo rozhodnutí o čtyřech TKD a to v lokalitách Žilina, Košice, Bratislava a Zvolen. Tyto terminály nebudou tvořit konkurenci již existujícím terminálům, ale měly by rozšiřovat a doplňovat stávající kapacity. Jejich služby tak budou využitelné i současnými operátory KD, kteří provozují vlastní terminály.

Na výstavbu těchto veřejných terminálů je vyčleněno cca 5,2 mld. Sk, přičemž až 85% nákladů by mělo být financováno ze zdrojů EU. Důležitou skutečností je, že zdroje EU jsou účelově vázané pouze na výstavbu TKD a nikoli na výstavbu logistických parků v těchto lokalitách. Ty budou (v případě jejich realizace) financované z jiných převážně soukromých zdrojů. Z výstavbou jednotlivých TKD se podle plánu mělo začít už koncem letošního roku, avšak počet plánovaných TKD je vzhledem na zátěžové proudy neustále přehodnocován, stejně tak jako ceny pozemků a možnost jejich výkupu hrají úlohu v přesné lokalizaci jednotlivých TKD.

V nejpokročilejší fázi realizace je nyní TKD Žilina, kde už bylo nezávislými organizacemi zpracováno několik studií výstavby. S výstavbou tohoto veřejného TKD se mělo začít už v tomto roce v lokalitě Teplička nad Váhom, která se nachází těsně u Žiliny. Vybraná lokalita má dobré silniční napojení na dálniční přiváděč k D1, a dobré napojení na železnici prostřednictvím blízké seřaďovací stanice Žilina-Teplička.

Letecký pohled se zakreslenou polohou budoucího TKD.

MDPT SR vyvíjí v oblasti přípravy realizace značné úsilí, o čemž svědčí kromě jiného i pravidelná jednání zástupců ministerstva se všemi zainteresovanými stranami. Dne 10. 9. 2007 se na půdě Žilinského samosprávného kraje uskutečnilo jednání o plánované výstavbě TKD. Jednání se zúčastnili kromě zástupců MDPT SR ze sekce strategie, záležitostí EU a mezinárodních vztahů a ze sekce řízení projektů i zástupci Žilinského samosprávného kraje, Městského úřadu Žilina, Železnic slovenské republiky, Žilinské univerzity a Obecního úřadu Teplička nad Váhom.

Ministerstvo na tomto setkání představilo současný stav projektu výstavby veřejných terminálů kombinované dopravy financovaných z Fondu soudržnosti, přičemž hlavní důraz byl kladen na výstavbu TKD Žilina-Teplička. Do konce listopadu 2007 bude k dispozici studie proveditelnosti TKD Žilina, kterou vypracuje společnost ECE-Erlach Consulting & Engineering (studie bude přílohou k žádosti o nevratný finanční příspěvek z Fondu soudržnosti). Ukončení výstavby terminálu v Žilině je plánováno na první polovinu roku 2010. Prostředky Fondu soudržnosti budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Doprava – prioritní osa 3 Infrastruktura intermodální dopravy. OP Doprava byl Komisí schválen k 13. 9. 2007. Zbylé prostředky na dofinancování budou čerpány ze státního rozpočtu z kapitoly MDPT SR.

Zástupce Žilinského samosprávného kraje potvrdil že ministerstvem navrhnutá lokalita TKD je zahrnutá v plánovaném využití tohoto prostoru a zároveň byly představeny předpoklady rozvoje silniční sítě v oblasti plánované výstavby terminálu.

Spolu s vybudováním samotného TKD Žilina je potřebné v jeho blízkosti vybudovat i logistické centrum. Jeho výstavba bude realizována prostřednictvím soukromých investorů. Za tímto účelem probíhají jednání s potenciálními zájemci. Určitý problém může představovat fakt, že logistické centrum nelze považovat za nadřazenou infrastrukturu a tudíž nelze pozemky pro tyto účely vyvlastňovat tak jako v případě samotného TKD.

Pro účely využívání intermodální dopravy v rámci regionu město Žilina ve spolupráci se Žilinskou univerzitou v rámci projektu INTERREG IIIC REDETRAL vypracovalo Studii veřejného logistického centra, která definovala umístění logistického centra regionálního typu v uvedené lokalitě. Město Žilina plánuje společnosti provozující logistické činnosti soustředit mimo území města a právě nový prostor by byl pro tento záměr velmi vhodný.

V ČR je rovněž deklarován zájem (dopravní politika, programové prohlášení vlády) podporovat jak kombinovanou dopravu, tak veřejná logistická centra. Pro tuto oblast je k dispozici rovněž prioritní osa v českém OP Doprava, který stále prochází procesem notifikace Komisí. Přes tento fakt je již nyní možné předkládat projektové žádosti k spolufinancovaní z prostředků EU prostřednictvím OP Doprava. K realizaci projektů z výše zmíněné oblasti je ovšem nutné, aby byly k dispozici české národní prostředky a aby byla vyhlášená výzva na předkládání projektů.

Schema uspořádání TKD v Tepličce.


diskuse k článku

založit diskusi