naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » výstavba terminálu kombinované dopravy v žilině – tepličce

Výstavba terminálu kombinované dopravy v Žilině – Tepličce

text: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
vloženo: 9. 12. 2007

V rámci programu modernizace a rozvoje infrastruktury intermodální dopravy je pro následující období prioritou ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky (MDPT SR) výstavba nových veřejných terminálů kombinované dopravy (TKD). Po důsledné analýze padlo rozhodnutí o čtyřech TKD a to v lokalitách Žilina, Košice, Bratislava a Zvolen. Tyto terminály nebudou tvořit konkurenci již existujícím terminálům, ale měly by rozšiřovat a doplňovat stávající kapacity. Jejich služby tak budou využitelné i současnými operátory KD, kteří provozují vlastní terminály.

Na výstavbu těchto veřejných terminálů je vyčleněno cca 5,2 mld. Sk, přičemž až 85% nákladů by mělo být financováno ze zdrojů EU. Důležitou skutečností je, že zdroje EU jsou účelově vázané pouze na výstavbu TKD a nikoli na výstavbu logistických parků v těchto lokalitách. Ty budou (v případě jejich realizace) financované z jiných převážně soukromých zdrojů. Z výstavbou jednotlivých TKD se podle plánu mělo začít už koncem letošního roku, avšak počet plánovaných TKD je vzhledem na zátěžové proudy neustále přehodnocován, stejně tak jako ceny pozemků a možnost jejich výkupu hrají úlohu v přesné lokalizaci jednotlivých TKD.

V nejpokročilejší fázi realizace je nyní TKD Žilina, kde už bylo nezávislými organizacemi zpracováno několik studií výstavby. S výstavbou tohoto veřejného TKD se mělo začít už v tomto roce v lokalitě Teplička nad Váhom, která se nachází těsně u Žiliny. Vybraná lokalita má dobré silniční napojení na dálniční přiváděč k D1, a dobré napojení na železnici prostřednictvím blízké seřaďovací stanice Žilina-Teplička.

Letecký pohled se zakreslenou polohou budoucího TKD.

MDPT SR vyvíjí v oblasti přípravy realizace značné úsilí, o čemž svědčí kromě jiného i pravidelná jednání zástupců ministerstva se všemi zainteresovanými stranami. Dne 10. 9. 2007 se na půdě Žilinského samosprávného kraje uskutečnilo jednání o plánované výstavbě TKD. Jednání se zúčastnili kromě zástupců MDPT SR ze sekce strategie, záležitostí EU a mezinárodních vztahů a ze sekce řízení projektů i zástupci Žilinského samosprávného kraje, Městského úřadu Žilina, Železnic slovenské republiky, Žilinské univerzity a Obecního úřadu Teplička nad Váhom.

Ministerstvo na tomto setkání představilo současný stav projektu výstavby veřejných terminálů kombinované dopravy financovaných z Fondu soudržnosti, přičemž hlavní důraz byl kladen na výstavbu TKD Žilina-Teplička. Do konce listopadu 2007 bude k dispozici studie proveditelnosti TKD Žilina, kterou vypracuje společnost ECE-Erlach Consulting & Engineering (studie bude přílohou k žádosti o nevratný finanční příspěvek z Fondu soudržnosti). Ukončení výstavby terminálu v Žilině je plánováno na první polovinu roku 2010. Prostředky Fondu soudržnosti budou čerpány prostřednictvím Operačního programu Doprava – prioritní osa 3 Infrastruktura intermodální dopravy. OP Doprava byl Komisí schválen k 13. 9. 2007. Zbylé prostředky na dofinancování budou čerpány ze státního rozpočtu z kapitoly MDPT SR.

Zástupce Žilinského samosprávného kraje potvrdil že ministerstvem navrhnutá lokalita TKD je zahrnutá v plánovaném využití tohoto prostoru a zároveň byly představeny předpoklady rozvoje silniční sítě v oblasti plánované výstavby terminálu.

Spolu s vybudováním samotného TKD Žilina je potřebné v jeho blízkosti vybudovat i logistické centrum. Jeho výstavba bude realizována prostřednictvím soukromých investorů. Za tímto účelem probíhají jednání s potenciálními zájemci. Určitý problém může představovat fakt, že logistické centrum nelze považovat za nadřazenou infrastrukturu a tudíž nelze pozemky pro tyto účely vyvlastňovat tak jako v případě samotného TKD.

Pro účely využívání intermodální dopravy v rámci regionu město Žilina ve spolupráci se Žilinskou univerzitou v rámci projektu INTERREG IIIC REDETRAL vypracovalo Studii veřejného logistického centra, která definovala umístění logistického centra regionálního typu v uvedené lokalitě. Město Žilina plánuje společnosti provozující logistické činnosti soustředit mimo území města a právě nový prostor by byl pro tento záměr velmi vhodný.

V ČR je rovněž deklarován zájem (dopravní politika, programové prohlášení vlády) podporovat jak kombinovanou dopravu, tak veřejná logistická centra. Pro tuto oblast je k dispozici rovněž prioritní osa v českém OP Doprava, který stále prochází procesem notifikace Komisí. Přes tento fakt je již nyní možné předkládat projektové žádosti k spolufinancovaní z prostředků EU prostřednictvím OP Doprava. K realizaci projektů z výše zmíněné oblasti je ovšem nutné, aby byly k dispozici české národní prostředky a aby byla vyhlášená výzva na předkládání projektů.

Schema uspořádání TKD v Tepličce.


diskuse k článku

založit diskusi