naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » logistika » tip žilina realitou

TIP Žilina realitou

text: Lukáš Soukup, doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
foto: doc. Ing. Vladimír Klapita, PhD.
vloženo: 4. 4. 2015

Důležitou součástí podpory kombinované dopravy na Slovensku v období 2007–2013 se měla stát výstavba veřejných terminálů kombinované dopravy. Jak jsme již uvedli v předchozích materiálech, pro jejich financování byly alokovány prostředky ve slovenském Operačním programu Doprava v prioritní ose 3 „Infraštruktúra intermodálnej prepravy“. Základním předpokladem bylo, že investorem výstavby terminálů bude ŽSR, přičemž prostředky budou z 85 % pocházet z Fondu soudržnosti prostřednictvím zmíněné 3. osy OPD a zbytek pak bude pocházet přímo ze státního rozpočtu. Koncepce rozvoje kombinované dopravy schválená usnesením vlády a aktualizovaná v roce 2003 stanovila pro výstavbu veřejných terminálů lokality v Košicích, Žilině, Bratislavě a Zvolenu. Lokalita ve Zvolenu byla později nahrazena Leopoldovem.

Na základě vyjednávání s Komisí byl následně změněn uvažovaný model financování s tím, že místo národního spolufinancování bude zbylých 15 % pocházet z koncesních poplatků, které bude platit provozovatel terminálu. Ten měl být vybrán pro každý terminál ve veřejné soutěži a měla s ním být uzavřena smlouva na provozování terminálu na 30 let. Ve smlouvě budou stanoveny podmínky provozování terminálu. Ceny za služby (především překládku) budou stanoveny na základě cen na volném trhu, zajištěn musí být nediskriminační přístup k infrastruktuře.

Ještě v průběhu plánování terminálů v jednotlivých lokalitách však v dubnu 2011 zaslala společnost Metrans/Danubia/ Komisi stížnost na připravovaný program z důvodů možného narušení hospodářské soutěže a nadbytečnosti výstavby dalších 4 terminálů na území Slovenska. Pro úplnost uveďme, že Metrans/Danubia/ je dominantním operátorem kombinované dopravy nejen na Slovensku, ale i v ČR a v Maďarsku. Na Slovensku vlastní terminály v Dunajské Stredě a Hanisce. Po sérii doplňujících dotazů vydala Komise rozhodnutí SA.34369–2013/C Výstavba a provoz veřejných terminálů intermodální dopravy na Slovensku, zveřejněné 16. 2. 2013 v úředním věstníku EU. Podstatné je to, že Komise uznává část argumentů stěžovatele na potenciální možnost narušení hospodářské soutěže v tom smyslu, že uvažované veřejné terminály mohou ohrozit hospodaření terminálů Metrans, ev. i terminálu WienCont ve Vídni. Na základě těchto předpokladů Komise povolila výstavbu pouze v lokalitě Žilina s tím, že u tohoto terminálu dojde k vyhodnocení případného dopadu na existující terminály v jiných lokalitách a na tomto základě případně bude povolena výstavba v dalších lokalitách.

Terminál intermodální přepravy (TIP) Žilina je situován mezi železniční tratí Žilina – Vrútky a Vodním dílem Žilina v bezprostřední blízkosti seřaďovací stanice Žilina-Teplička. Atrakční obvod TIP je uvažován cca 80 km a zahrnuje celý Žilinský kraj, severní okresy trenčínského kraje, Ostravsko a jižní část katovického vojvodství. Určen bude pro překládku nejen vlaků nedoprovázené KD (kontejnery, nástavby, návěsy), ale případně i pro vlaky Ro-La.

Kolejové napojení terminálu bude ze zhlaví mezi směrovou a odjezdovou skupinou kolejiště seřaďovací stanice. Oproti původním návrhům nebude terminál mít kolejové napojení z obou stran. Na základě požadavků Komise bude prozatím zbudován terminál v podobě s nižší kapacitou, umožňující eventuální zkapacitnění. V terminálu bude 5 kolejí, z nichž 4 budou obsluhovány dvěma portálovými jeřáby (RMG – rail mounted gantry). Jejich dodavatelem je osvědčený rakouský výrobce Künz. RMG této značky slouží mj. v terminálech Metrans u nás i na Slovensku. Jeřáby dosahují se spreaderem nosnost 46 t, rozpětí je 37,17 m, převisy na koncích jsou 8,6 m a 9,7 m. Celková výška zdvihu je 14,6 m, což umožní stohovat jednotky ve 4 vrstvách. Jeřábová dráha je společná pro oba jeřáby a stejně jako koleje dosahuje délky 750 m. Kromě toho bude sloužit překládce i jeden mobilní překladač na pneumatikách. Po spuštění provozu TIP by mohlo být ročně přeloženo v terminálu až 500 tisíc tun zboží, tj. asi 30 000 přepravních jednotek.

Stavba s názvem „ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby“ začala přípravnými stavebními pracemi v únoru 2012. Vlastní práce na překladišti však začaly až na jaře 2014. V současnosti je dokončena instalace RMG, administrativní budova a přístupová komunikace. Pracuje se na zpevněných manipulačních plochách, vnitřních komunikacích v rámci terminálu a dokončuje se administrativní budova. Dá se předpokládat, že práce budou dokončeny během podzimu tohoto roku. Před vlastním zahájením provozu musí ještě dojít ke zmíněnému výběru provozovatele TIP, se kterým bude uzavřena koncesní smlouva. Poté bude jasné, zda si nový terminál najde dostatek zákazníků a zdali se ukáže nový provozní model veřejného terminálu na Slovensku úspěšný.

Následující fotografie jsou z průběhu instalace RMG počátkem roku 2015.

Montáž jeřábu v areálu TIP Žilina na začátku roku 2015. Montáž jeřábu v areálu TIP Žilina na začátku roku 2015.
Montáž jeřábu v areálu TIP Žilina na začátku roku 2015. Montáž jeřábu v areálu TIP Žilina na začátku roku 2015.
Areál TIP Žilina na začátku roku 2015. Areál TIP Žilina na začátku roku 2015. Areál TIP Žilina na začátku roku 2015.
Příčný řez dokladující uspořádání TIP Žilina. Příčný řez dokladující uspořádání TIP Žilina.
Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi