naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 18. 11. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » provoz » omezení dopravy v ústeckém kraji

Omezení dopravy v Ústeckém kraji

text: Tiskové zprávy ČD a.s., Petr Šťáhlavský
vloženo: 20. 4. 2005
upraveno: 25. 4. 2005

Protože se kauza objednávky služeb ČD v Ústeckém kraji rozvíjí, doplňujeme i tento článek. Abychom nebyli jednostranní, ukazujeme Vám jak vyjádření ČD, tak krajského úřadu. Na čí straně je pravda, to nechť posoudí každý sám.

Nižší objednávka Ústeckého kraje (ČD)

Ústecký kraj objednal regionální osobní dopravu v menším rozsahu. Dopravní obslužnost se tak rozhodnutím kraje pravděpodobně sníží.

Ústecký kraj se rozhodl v letošním roce objednat menší rozsah dopravy na železnici od Českých drah, a.s. Souvisí to s rozhodnutím kraje alokovat v porovnání s předchozími lety výrazně nižší částky pro financování regionální osobní dopravy. Místo požadavku na současný rozsah dopravy za 452 milionů Kč (tato částka byla přitom obdobná i v předchozích letech) se rozhodl objednat spoje pouze za 335 milionů Kč. Tím rozhodl také o redukci železničního spojení na 22 tratích v regionu. České dráhy, a.s., jsou však nadále připraveny kraji nabídnout větší rozsah dopravy, pokud si jej objedná a svou objednávku také uhradí.

Zájmem Českých drah je zachovat dopravní obslužnost ve stávajícím rozsahu, který odpovídá poptávce ze strany cestujících.

Stanovení rozsahu dopravní obslužnosti a koordinace vlakových a autobusových spojů včetně zamezení souběhu linek obou druhů doprav je zodpovědností Ústeckého kraje. Proto musí kraj stanovit také priority a objednat rozsah provozu vlakových spojů na jednotlivých tratích. Kraj za tímto účelem schvaluje jednotlivé jízdní řády a má pravomoc konečného rozhodnutí o omezení provozu vybraných spojů i celých tratí. České dráhy, a.s., jako dodavatel služeb mohou pouze předkládat různé nabídky podle požadavků a zadání objednavatele – samozřejmě s ohledem na znalost předpokládané poptávku ze strany obyvatel.

České dráhy, a.s., při jednání o objednávce a při prokazování úhrady prokazatelné ztráty z dopravní obslužnosti dodržují platnou legislativu. Akciová společnost prokazuje ztrátu ze závazku veřejné služby způsobem stanoveným zákonem č. 266/1994 Sb., vyhláškou č. 36/2001 Sb., a nařízením Rady (EHS) č. 1191/69. České dráhy, a.s., vedou účetnictví v oddělených okruzích podle požadavku platné legislativy a prokazují ztrátu ze závazku veřejné služby způsobem stanoveným zákonem a platnými vyhláškami. Metodika pak byla projednána s Ministerstvem dopravy ČR. Údaje o ztrátě zpracované v souladu se zákonem na jednotlivých traťových úsecích, tedy podrobněji jak podle tratí, předali zástupci ČD, a.s., Ústeckému kraji při osobním jednání v minulých týdnech. Podobným způsobem postupují i jiné železnice v rámci Evropské unie poskytující na objednávku a za příslušnou úhradu své služby regionům daných zemí (krajům, spolkovým zemím, dopravním svazům). To se týká například Rakouska, kde se také využívá systém účtování regionální osobní dopravy velmi podobný tomu, jak jej známe z České republiky.

V případě nespokojenosti s jízdním řádem a rozsahem objednávky kraje na zajištění dopravní obslužnosti v regionu doporučujeme občanům, aby se svými požadavky k dopravní obslužnosti zajištěné železniční dopravou urychleně obraceli na Ústecký kraj. V současné době totiž probíhá také jednání o schvalování jízdního řádu pro rok 2006.

Petr Šťáhlavský
tiskové oddělení

Jiří Šulc: Nenecháme se Českými drahami vydírat

České dráhy, a.s., informovaly 20. dubna 2005 Krajský úřad Ústeckého kraje o záměru zastavit dopravu na 22 tratích v našem regionu od 12. června 2005. Podle hejtmana tento požadavek hraničí s vydíráním.

České dráhy, a.s. informovaly Krajský úřad Ústeckého kraje o připravované úspoře variabilních a fixních nákladů na 22 tratích v regionu, na nichž předpokládají zastavení dopravy se změnou jízdního řádu k 12. červnu 2005. Vysvětlují to v dopise, který byl napsán 19. dubna 2005, den před schůzí Zastupitelstva Ústeckého kraje, a krajskému úřadu byl doručen v den jednání zastupitelů, kdy byl projednáván návrh smlouvy o závazku veřejné služby o zajištění základní dopravní obslužnosti veřejnou železniční dopravou. Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo obsah této smlouvy a uložilo hejtmanovi Jiřímu Šulcovi podepsání smlouvy, poté kdy Rada Ústeckého kraje schválí obsah povinných příloh tohoto dokumentu.

„S obsahem dopisu kategoricky nesouhlasím a nemohu si ho vyložit jinak, než že nás České dráhy začaly vydírat a obyvatelé kraje jim slouží jako rukojmí. Jak jinak mám rozumět sdělení o tom, že když jim nezaplatíme požadovaných 453 milionů korun, tak oni zastaví dopravu na 22 tratích? My pro ně máme v rozpočtu připraveno 335 milionů, částku naprosto srovnatelnou s jinými kraji. Když jim nestačí, ať hledají úspory ve svém přebujelém byrokratickém aparátu, my na neseriózní nátlak železničářů odpovědět umíme – místo vlaků mohou jezdit autobusy. Slíbili jsme obcím zajištění sedmi párových spojů ve všední den, dva párové spoje o víkendech a dnech volna a to také splníme. Autobusy jsou dvakrát levnější než vlaky, může jich jezdit i víc a pro mnohé bude toto řešení jistě představovat i zlepšení komfortu cestování,“ připojil komentář k sdělení Českých drah hejtman Ústeckého kraje.

V odpovědi adresované generálnímu řediteli Českých drah Petru Kousalovi hejtman mimo jiné uvádí, že mají-li České dráhy, a.s. dlouhodobě informaci o tom, že tyto tratě jsou nevytížené, měla být tato záležitost projednávána již v rámci grafikonu jízdního řádu na rok 2004/2005 a nikoli 20. dubna 2005 bez jakéhokoliv upozornění občanů a starostů obcí Ústeckého kraje. Požaduje, aby České dráhy, a.s. vedly jednání s Ústeckým krajem za účasti starostů, zástupců příslušných komisí na území kraje a Severočeského sdružení obcí za účelem vyřešení této kritické situace: „Jestliže se prokáže, že vlaky na Vámi navržených tratích jsou ve všech časových polohách nevytížené, ať je tato Vámi plánovaná změna provedena k dohodnutému termínu, který by byl vzájemně projednán výše uvedenými stranami,“ píše hejtman, který ve své odpovědi poukazuje i na skutečnost, že mezi tratě na nichž má být zastavena doprava České dráhy zahrnuly i ty, na kterých zástupci společnosti a Ústeckého kraje projednávají v rámci příhraniční spolupráce se SRN zavedení nových vlakových souprav.

Jiří Šulc má výhrady i k nepoměru v požadavcích, které České dráhy, a.s. vůči Ústeckému kraji vznášejí. „Na zajištění rozsahu celého jízdního řádu požadují 453 milionů korun, to je podle jejich podkladů 75 % odhadované ztráty pro tento rok. Zdůrazňuji pojen odhad – to skutečně není podklad pro to, abych úředníkům nařídil podepsání faktur s takovouto částkou. Ovšem když dojde k posunu a my jim nabídneme z jejich požadavku tři čtvrtiny, oni nám odpoví plánovaným zastavením dopravy na dvou třetinách tratí v regionu. Takto se chová státní podnik, placený z našich daní! Jednání Českých drah se začíná nedostávat základní společenské slušnosti.“

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

Pravdy a omyly v názorech na financování regionální osobní dopravy

Materiál popisující některé omyly a skutečnost, které se objevily v názorech na financování regionální osobní železniční dopravy.

Omyl:
České dráhy se rozhodly snížit objem nabízené regionální osobní dopravy, kterou mají povinnost zajišťovat. Rozhodly se tak proto, že kraj se rozhodl dotovat tuto dopravu menší částkou.

Pravda:
Kraj má ze zákona povinnost zajistit svými rozpočtovými prostředky financování regionální dopravy – včetně železniční. To znamená, že kraj sám musí rozhodnout, jak velkou částku na regionální železniční dopravu poskytne. Za tuto částku – stejně jako v případě jiných služeb – může nakoupit odpovídající množství osobní dopravy. Čím je částka vyšší, tím větší může být její objem a naopak.

Omyl:
České dráhy mají monopol a díky tomu nemá kraj možnost volby zvolit si jinou alternativu.

Pravda:
České dráhy nemají monopol – jsou běžnou obchodní společností, která provozuje vlaky, ale nepatří jí ani koleje, ani nerozhoduje o tom, kdo bude provozovat železniční dopravu na daných úsecích. Stejně jako další dopravci, kteří dnes v České republice po železnici jezdí, si České dráhy pronajímají tratě od Správy železniční dopravní cesty. Kraj má plnou pravomoc rozhodnout o tom, od koho a jaký druh regionální dopravy nakoupí. Zad-li půjde o dopravu železniční, silniční či jinou, a které společnosti v jednotlivých dopravních systémech to budou.

Omyl:
České dráhy nepředložily kraji detailní informace týkající se vyúčtování regionální železniční dopravy. Proto kraj nemůže rozhodnout o přidělení dostatečných finančních prostředků.

Pravda:
České dráhy poskytly Ústeckému kraji velmi detailní rozpis ekonomiky provozu na jednotlivých úsecích tratí. To znamená, že kraj má k dispozici detailní analýzu nejen pro jednotlivé tratě, ale i pro kratší traťové úseky. Tyto informace jsou předloženy v souladu s právem českým i evropským a zahrnují položky, které musí být do účtování zahrnuty.

Omyl:
České dráhy musí rozúčtovat ekonomiku provozu tzv. na jeden každý vlak. To znamená – mít ekonomickou rozvahu spoje, který jede například ve 14.30 hodin z Děčína do Ústí nad Labem. Podle tohoto ukazatele se kraj může rozhodnout, zda spoj zruší nebo zachová. Soukromí dopravci jsou schopni takové rozúčtování poskytnout.

Pravda:
České dráhy poskytují tzv. síťovou železniční dopravu. To znamená, že zákazník si koupí jízdenku a má plnou volbu zvolit si, zda pojede spojem ve 14.30 nebo až v 15.30; zda cestu přeruší či přejede v rámci jedné jízdenky například na území jiného kraje. Proto nelze (a stejně postupují například i zahraniční dráhy) přesně stanovit na každý jeden vlak, jaká je jeho ekonomická rozvaha – především po příjmové stránce. Cestující si totiž nekupuje jízdenku na daný spoj, ale na danou trasu a sám se rozhoduje kdy a kterým vlakem cestu uskuteční.

Jednotlivé spoje jsou samozřejmě plánovány tak, aby co nejvíce odpovídaly poptávce ze strany cestujících. Ta se ale v žádném případě nepromítne přesně do příjmové stránky a následné ekonomické rozvahy jednotlivých spojů. Ta se promítne do ekonomiky provozu na jednotlivých traťových úsecích – což je údaj, který České dráhy krajům poskytly a je dostatečný pro stanovení ekonomiky provozu na jednotlivých tratích.

Provoz jednotlivých spojů, tedy i časové polohy, pak má Kraj možnost ovlivňovat. Nejde tedy o libovolné rozhodnutí Českých drah. Počet spojů, jejich interval a návaznosti na ostatní veřejnou dopravou totiž souvisí s dopravní politikou Kraje při zajištění dopravní obslužnosti svého území.

Omyl:
Krajem schválené prostředky ve vši 335 milionů musí stačit na provozování regionální železniční dopravy v Ústeckém kraji.

Pravda:
Schválené prostředky 335 milionů Kč jsou o 115 milionů nižší než částka, která byla zapotřebí pro zajištění stávajícího rozsahu spojení v minulých letech (přibližně 450 milionů). Proto tato částka stačí pouze na nákup odpovídajícího poměrného množství osobní dopravy. Nicméně České dráhy jsou schopny a připraveny nabídnout takové množství dopravy, které plně pokryje poptávku ze strany obyvatel Ústeckého kraje. Kraj ale má povinnost tuto dopravu zaplatit. Žádné jiné zdroje České dráhy na její úhradu k dispozici nemají. Původní částka, se kterou kraj vstupoval do jednání s ČD byla dokonce ještě o dalších více než 100 milionů nižší. Kraj proto pravděpodobně ve svém rozpočtu zcela špatně naplánoval finanční prostředky pro nákup regionální železniční dopravy.

Omyl:
Kraj nemá možnost plánování železniční dopravy nikterak ovlivnit – to rozhodují České dráhy. Kraj nemá možnost diskutovat poptávku po železniční dopravě a pouze jí musí platit.

Pravda:
Kraj má veškeré pravomoci a možnosti zasáhnout do plánování osobní dopravy. Stejně jako má kraj pravomoc a povinnost rozhodnout „kolik“ osobní dopravy koupí od jednotlivých dopravců (kolik peněz na ni věnuje ze svého rozpočtu), je povinností kraje schvalování jízdních řádů. Proto má kraj plnou možnost ovlivnit jak rozsah spojů, tak jejich jednotlivé rozvržení, intervaly a další parametry objednané dopravy.

Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí Českých drah, a.s.

Tratě v Ústeckém kraji chtějí rušit dráhy, nikoliv Ústecký kraj

Dopravu na železničních tratích v Ústeckém kraji chtějí rušit České dráhy, nikoliv Ústecký kraj. Navrhnout zrušení tratí je plně v kompetenci Českých drah a schválení tohoto kroku přísluší Drážnímu úřadu. „Ústecký kraj nebude v žádném případě s rušením tratí souhlasit a o tomto stanovisku jsou zástupci drah informováni. Chceme, aby se občané dostali do práce a děti do škol. Rušení tratí je pro nás nepřijatelné,“ uvedl hejtman Jiří Šulc.

Zdůrazňujeme, že v případě, že se České dráhy jednostranně rozhodnou některé tratě zrušit, je Ústecký kraj připraven zajistit dopravu občanů v těchto úsecích autobusy. „Autobusy jsou podstatně levnější než vlaky a díky tomu jich může jezdit i víc. Za polovinu peněz, které žádají dráhy, jsme schopni zajistit stejný rozsah dopravy. Dráhy nás vydírají hlasitým křikem, že když nedostanou co chtějí, zruší některé tratě. Kdyby to ale opravdu chtěly udělat, vykopou si hrob! Protože my následně okamžitě nasadíme náhradní dopravu autobusy, které dopraví občany do práce, do škol a všude, kam potřebují, a možná to zajistí komfortněji a za daleko méně peněz, než to dnes dělají dráhy,“ zdůraznil hejtman.

Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc ve svém vyjádření k postoji Českých drah jasně deklaroval, že kraj má v rozpočtu připraveno 335 milionů na pokrytí ztráty Českých drah z osobní železniční dopravy. Mají-li České dráhy dlouhodobě informaci o tom, že tratě, které chtějí podle svého vyjádření rušit, jsou nevytížené, měla být tato záležitost projednávána již v rámci grafikonu jízdního řádu na rok 2004/2005 a nikoli 20. dubna 2005 bez jakéhokoliv upozornění občanů a starostů obcí. Ústecký kraj požaduje, aby s ním České dráhy vedly jednání, kterého se musí zúčastnit také starostové, zástupci příslušných komisí na území kraje a Severočeského sdružení obcí.

Vydala: Mgr. Romana Žatecká, tisková mluvčí Ústeckého krajesouvisející články

Dráha zvaná „Kozí“ 2. 11. 2007

související aktuality

České dráhy otestují „slony" pod Krušnými horami 27. 11. 2009

diskuse k článku

založit diskusi