naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » městská doprava » autobusy a trolejbusy » minibusové linky 60 a 61 v mhd tábor

Minibusové linky 60 a 61 v MHD Tábor

text a foto: Roman Bezemek
vloženo: 2. 3. 2012

31. 1. 2011 byl zahájen provoz dvojice nových linek městské hromadné dopravy v Táboře, které nabídly cestujícím nově spojení do míst, kam dosud MHD nezajížděla. Označeny jsou čísly 60 a 61 a jejich zavedení vyvolalo i další změny v organizaci městské dopravy. Provoz těchto linek je zajišťován výhradně minibusy Stratos LF33, což je zároveň další novinka, protože vozy této velikostní kategorie jsou nasazovány v MHD Tábor vůbec poprvé.

Základní myšlenkou, která se na základě požadavku dopravní komise města Tábora objevila poprvé v koncepčním materiálu v roce 2006, bylo zlepšení obsluhy vnitřního centra města, tedy třídy 9. května, jež je hlavní obchodní tepnou města a především pak tzv. Starého města, neboli historického jádra. Právě zdejší křivolaké a úzké uličky jsou pro jakoukoliv dopravu značně omezující, a tak bylo již od počátku počítáno s nasazením malých vozů, které jsou obvykle stavěny na platformách užitkových vozidel. Přípravy zabraly několik let, během nichž se diskutovala a řešila celá řada věcí. Jednak to byla podoba trasy. Původní návrh počítal s protisměrně pojížděným okruhem „Autobusové nádraží – Staré město – Lužnická ulice – Autobusové nádraží“. V konečné podobě pak byla trasa rozšířena i o lokality Čelkovice a Maredův vrch včetně nové bytové zástavby v této čtvrti a „vykrystalizovala“ tak do podoby dvou koncových linek. Rozsáhlé diskuse byly vedeny také o podobě vozidel, jejich velikosti, výbavě a způsobu pohonu. Nejasnosti byly také ve formě, jakou budou vozidla provozována. Město zpočátku prosazovalo primárně podobu turistického busu, který by byl zároveň reklamou na město. Naopak společnost Comett Plus jako provozovatel zdejší MHD měl spíše představu linky/linek v podobě plnohodnotné součásti systému městské dopravy. Na přetřes přišel i způsob financování a tarifní záležitosti. Jeden čas se také uvažovalo o tom, že by linku/linky mohl provozovat jiný dopravce, pravděpodobně se zvláštním tarifem. Nakonec se návrh obsluhy centra města stal součástí dokumentu „Optimalizace MHD Táborské aglomerace“ a nově vzniklé linky se tak provozně i tarifně plně začlenily do systému MHD. Pro zajištění provozu bylo rozhodnuto o pořízení celkem tří nízkopodlažních minibusů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG).

Původní termín zavedení nových linek byl stanoven na datum celostátní změny jízdních řádů, tedy polovinu prosince 2010, protože součástí změn byly, jak již bylo řečeno výše, také úpravy dalších linek MHD. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo včas dodat vozidla, byly prozatím ponechány v platnosti původní jízdní řády a teprve po dodání vozidel v průběhu ledna 2011 byl stanoven termín jejich změny na 31. 1. 2011. Současně se spuštěním provozu nových linek č. 60 a 61 došlo ke zrušení linky č. 41, která byla ve směru do Lužnické ulice nahrazena právě novou linkou č. 61, v opačném směru do Záluží pak byly spoje převedeny na linku č. 40, která byla zkrácena na Autobusové nádraží. V její navazující trase pak její úlohu převzala linka č. 30. Další linkou, které se zavedení nových minibusových linek dotklo byla linka č. 31, na které byl značně zredukován počet spojů v úseku Autobusové nádraží – Čelkovice a obsluhu Čelkovic místo ní převzala linka č. 60.

Trasy obou linek se ve většině délky překrývají. Obě začínají v zastávce Maredova, kde se nachází nová bytová zástavba. Po průjezdu blokovou smyčkou se přes zastávku Nad řekou dostanou do starší zástavby čtvrtě Maredův vrch, kde se nacházejí zastávky Komenského a Maredův vrch. Tato městská čtvrť byla dříve městskou dopravou obsluhována pouze sporadicky, a to v podobě školních spojů přivážejících ráno žáky do zdejšího školního areálu. Tyto školní spoje doplňovalo v pracovních dnech ještě několik málo spojů v trase Autobusové nádraží – Maredův vrch, zařazených formálně pod linkou č. 11, ale označovaných běžně jako „X“. Mezi Maredovým vrchem a Autobusovým nádražím se pak nachází ještě zastávka Údolní ve stejnojmenné ulici, resp. Husova ve směru opačném. Z Autobusového nádraží pak obě linky pokračují jednosměrně po třídě 9. května. Stejnojmenná zastávka se však nachází až téměř na jejím konci blízko Křižíkova náměstí. Její původně navrhované umístění ve výhodnější poloze na rohu Masarykova náměstí nebylo bohužel schváleno Policií ČR. Údajně je snad i nadále jednáno o nějaké podobě kompromisu a zastávka by se tak mohla objevit blízko původně navrhovaného místa. Třída 9. května je v celé své délce jednosměrná a tak jsou v opačném směru linky vedeny po Budějovické ulici se zastávkami Křižíkovo náměstí a Poliklinika. Pro úplnost dodejme, že MHD není v těchto místech úplnou novinkou. Původně byly po třídě 9. května vedeny všechny linky MHD obousměrně, později po jejím zjednosměrnění jen jedním směrem. Postupně se však MHD „přestěhovala“ do souběžné Budějovické ulice a poslední linkou vedenou po třídě 9. května byla počátkem devadesátých let linka označená tehdy č. 17, která byla zrušena někdy v období 1991/1992. Z Křížíkova náměstí pak linky č. 60 a 61 zamíří do historického centra, kde trasa díky systému jednosměrek tvoří jakousi osmičku. Z ulice Na Parkánech minibusy odbočují do ulice Divadelní a přes zastávky U Střelnice a Tržní náměstí dojedou přímo na centrální Žižkovo náměstí. Zde byla zastávka zpočátku v provizorní poloze před místním kostelem, přičemž stojany byly umístěny zvlášť pro každý směr. Po nějaké době se přestěhovala do konečné polohy naproti poště, kde je zastávka u jednoho stojanu pro oba směry. Ze Žižkova náměstí je trasa vedena Střelnickou ulicí zpět do zastávky U Střelnice a dále Palackého ulicí znovu na Křižíkovo náměstí. Poté následují zastávky Na Parkánech a Kotnov. Pokud jede minibus opačným směrem, tedy z Lužnické nebo Čelkovic k Autobusovému nádraží, je trasa ze zastávky Kotnov vedena Klokotskou ulicí rovnou na Žižkovo náměstí, odkud pokračuje přímo do zastávky U Střelnice, tedy vynechává zastávku Tržní náměstí. Ani zde v historickém centru však není MHD úplnou novinkou. Přes Žižkovo náměstí a ulicemi Pražská a Klokotská byla původně vedena linka č. 3 (dnes č. 30), a to přibližně do konce šedesátých let, kdy byla její trasa přeložena do ulice Na Parkánech. Po zastávce Kotnov dále následuje zastávka Švehlův most, kde se trasy linek větví. Linka č. 61 zde odbočí do Lužnické ulice a přes zastávky Lužnická, U mostu a Lužnická, U jezu dojede na konečnou Lužnická, u Přibíků, kde je točna pro obracení vozů. Linka č. 60 však přejede po Švehlově mostě na protilehlou stranu údolí, kde je zastávka Pintovka. Odtud se poté vydá do místní části Čelkovice, kde se nacházejí zastávky Čelkovice, lázně a konečná Čelkovice, MŠ. Zde se ovšem vozy neotáčejí, ale při cestě zpět do města pouze přejedou most, čímž se dostanou do Lužnické ulice, kde se opět trasy obou linek setkají. Následuje společná jednosměrná zastávka Lužnická, Pajedla, která zde nahrazuje opačný směr zastávky Švehlův most a dále následuje opět zastávka Kotnov. Všechny nově zavedené zastávky, tedy v centru města a na Maredově vrchu, jsou na znamení.

Mapka linek č. 60 a 61. Mapka linek č. 60 a 61. zdroj Comettplus

Linky jsou provozovány v pracovních dnech od 6:30 do 22:30, o víkendech a volných dnech od 7:00 do 21:30. Vozy mezi oběma linkami přejíždějí. Část spojů je ukončena na Autobusovém nádraží, na konečnou Maredova je vedena jen část z nich. Spoje obou linek jsou mezi sebou prokládány. Interval mezi spoji je v pracovních dnech 30, 60 nebo 120 min. v závislosti na denním období. Díky prokladům však není interval v hlavním úseku mezi Autobusovým nádražím a Starým městem delší než 30 min. ve špičce, resp. 60 min. mimo špičku. Na linkách č. 60 a 61 jezdí dva minibusy, třetí tvoří provozní zálohu. Ve skutečnosti jsou však v pracovních dnech vypravovány všechny tři vozy, přičemž jeden jezdí celý den na lince č. 60/61, druhý ho doplňuje jen ve špičkách a mimo špičku je využíván na linkách č. 20 a 21, večer potom přejíždí i na linky č. 30 a 31. Na všech těchto linkách je v mimošpičkovém období menší poptávka cestujících a minibus zde svou kapacitou postačuje. Třetí minibus je nasazován na linku č. 40, ze které přejíždí také na spoje linky č. 21, které obsluhují pečovatelský dům v Čekanicích. Pokud některý ze tří vozů nemůže být vypraven, např. kvůli poruše, je na linku č. 40 vypraven standartní autobus. O víkendech a volných dnech jsou vypravovány pouze dva vozy, jeden zajišťuje provoz na lince č. 60/61 a druhý celodenní provoz na lince č. 20/21. Linka č. 40 je o víkendech zajištěna pouze přejezdy vozů z ostatních linek. Tímto způsobem jsou minibusy maximálně využity a dochází tím k úsporám celkových provozních nákladů MHD.

Výběrové řízení na dodávku vozů bylo vypsáno již v říjnu roku 2009 a jeho součástí byla i dodávka dalších dvou autobusů – standardního a kloubového. Všech pět vozů bylo pořízeno za pomoci příspěvku z rozvojových fondů EU. Pořízení trojice minibusů vyšlo na celkovou částku 11 070 000,- Kč. Výhercem soutěže a zároveň jejím jediným účastníkem byla firma TBS Truck Bus Service a.s., která dodala vozy s označením Stratos LF33, které na bázi užitkového vozu Iveco Daily postavila firma Stratos Auto. Vozy o délce cca 7,6 m, poháněné stlačeným zemním plynem (CNG), jsou řešeny jako celonízkopodlažní se dvěma jednokřídlovými dveřmi. U druhých dveří je umístěna výklopná plošina pro nájezd invalidního vozíku. Kapacita vozu je celkem 32 cestujících, přičemž 15 míst je určených k sezení (včetně 2 sklopných sedaček) a 17 míst k stání. Všechny tři vozy jsou kromě obvyklého vybavení autobusů MHD Tábor (palubní počítač, digitální transparenty na třech pozicích, akustické hlášení zastávek, tlačítka „stop“ a označovače jízdenek u každých dveří) vybaveny také jednou LCD obrazovkou vsazenou do přepážky oddělující pracovní prostor řidiče od salónu cestujících. Na té jsou zobrazovány informace o různých kulturních a společenských akcích konaných ve městě. Všechny vozy byly dodány v povrchové úpravě bílou barvou a obdržely registrační značky 4C7 7890, 4C7 7891 a 4C7 7892. Vůz 4C7 7891 byl hned od počátku opatřen „EU polepem“ ROP jihozápad. Zbylé dva vozy jezdily zpočátku v původní bílé barvě, později byly opatřeny graficky zajímavou celovozovou reklamou propagující město Tábor. Obě reklamy jsou na první pohled stejné, ve skutečnosti se však od sebe v detailech odlišují a každý vůz je tak jedinečný.

Zavedení této novinky v MHD Tábor bylo dlouho před spuštěním provozu patřičně medializováno a tak byly obě linky hned od počátku veřejností přijaty kladně a s poměrně velkým zaujetím. V prvních dnech a týdnech provozu nebyly výjimkou ani cestující, kteří se jeli projet „jen tak“. Po nějaké době sice tento počáteční zájem trochu ochabl, ale nyní, po více než roce provozu lze konstatovat, že nové linky si své místo v MHD našly a cestujícími jsou využívány.

Následující fotografie zachycují provoz minibusů na linkách č. 60 a 61 v průběhu uplynulého roku od jejich zavedení. Fotograficky jsou zachycena hlavně místa, kudy před tím MHD nejezdila, tedy Maredův vrch, třída 9. května, a především pak oblast tzv. Starého města. Fotografie jsou řazeny ve směru od konečné Maredova a dále přes střed města.

Minibus Stratos LF33 na konečné zastávce Maredova ve stejnojmenné ulici. Minibus Stratos LF33 na konečné zastávce Maredova ve stejnojmenné ulici. 27. 9. 2011 Celkový pohled na nový obytný soubor v ulicích Maredova, Hartova a Nad řekou. Konečná Maredova se nachází za řadovými rodinnými domy v pravé části snímku. Minibus v popředí přijíždí do zastávky Nad řekou. Celkový pohled na nový obytný soubor v ulicích Maredova, Hartova a Nad řekou. Konečná Maredova se nachází za řadovými rodinnými domy v pravé části snímku. Minibus v popředí přijíždí do zastávky Nad řekou. 30. 9. 2011
Minibus právě opustil zastávku Nad řekou. V pozadí jsou budovy školního areálu v Bydlinského ulici, vpravo pak část lávky nad železniční tratí, ze které byl vyfocen předchozí snímek. Minibus právě opustil zastávku Nad řekou. V pozadí jsou budovy školního areálu v Bydlinského ulici, vpravo pak část lávky nad železniční tratí, ze které byl vyfocen předchozí snímek. 30. 9. 2011 Zastávka Nad řekou v pohledu z opačné strany. V pozadí je vidět železniční trať č. 220 ve směru na České Budějovice po rekonstrukci a zdvoukolejnění v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. Zastávka Nad řekou v pohledu z opačné strany. V pozadí je vidět železniční trať č. 220 ve směru na České Budějovice po rekonstrukci a zdvoukolejnění v rámci výstavby IV. tranzitního železničního koridoru. 19. 3. 2011
Křižovatka ulic Nad řekou a Bydlinského. Průjezd pod tratí nově spojuje ulici Bydlinského s ulicí Trocnovskou na Ústeckém předměstí. Dříve zde byl pouze úzký propustek umožňující jen průchod pěších. Křižovatka ulic Nad řekou a Bydlinského. Průjezd pod tratí nově spojuje ulici Bydlinského s ulicí Trocnovskou na Ústeckém předměstí. Dříve zde byl pouze úzký propustek umožňující jen průchod pěších. 26. 3. 2011 Ulice Krále Jiřího ve čtvrti Maredův vrch. Ulice Krále Jiřího ve čtvrti Maredův vrch. 27. 4. 2011
Hlavní osou čtvrtě Maredův vrch je ulice Komenského. V ní se nachází také stejnojmenná zastávka, ve které právě zastavil jeden z minibusů na lince č. 60. Hlavní osou čtvrtě Maredův vrch je ulice Komenského. V ní se nachází také stejnojmenná zastávka, ve které právě zastavil jeden z minibusů na lince č. 60. 16. 4. 2011 Ulice Komenského v místě křížení s ulicí Hromádkovou. Ulice Komenského v místě křížení s ulicí Hromádkovou. 2. 4. 2011
Zastávka Maredův vrch v Husově ulici. Budovy v pozadí patří rozsáhlému školnímu areálu vystavěnému v období první republiky, kde se dnes nachází základní a mateřská škola, střední zdravotnická škola, střední škola strojní a stavební a domovy mládeže. Do těchto míst zajížděly před zavedením linek č. 60 a 61 spoje "X" z Autobusového nádraží. Původně sem zajížděly také školní spoje zmiňované v textu, které byly později přeloženy do nedaleké Údolní ulice. Zastávka Maredův vrch v Husově ulici. Budovy v pozadí patří rozsáhlému školnímu areálu vystavěnému v období první republiky, kde se dnes nachází základní a mateřská škola, střední zdravotnická škola, střední škola strojní a stavební a domovy mládeže. Do těchto míst zajížděly před zavedením linek č. 60 a 61 spoje "X" z Autobusového nádraží. Původně sem zajížděly také školní spoje zmiňované v textu, které byly později přeloženy do nedaleké Údolní ulice. 19. 3. 2011
Zastávka Maredův vrch v opačném směru. Zastávka Maredův vrch v opačném směru. 19. 3. 2011 Minibus stoupá Husovou ulicí k zastávce Maredův vrch. Pod kopcem Husovu ulici kříží "Bechyňka", nebo-li železniční trať č. 202 Tábor - Bechyně. Minibus stoupá Husovou ulicí k zastávce Maredův vrch. Pod kopcem Husovu ulici kříží "Bechyňka", nebo-li železniční trať č. 202 Tábor – Bechyně. 12. 3. 2011
Husova ulice poblíž křížovatky s ulicí Budějovickou. Tento úsek je jednosměrný, ve směru na Autobusové nádraží je trasa vedena ulicí Údolní. Husova ulice poblíž křížovatky s ulicí Budějovickou. Tento úsek je jednosměrný, ve směru na Autobusové nádraží je trasa vedena ulicí Údolní. 12. 2. 2011 Zastávka Husova. V levé dolní části snímku je vidět část železničního přejezdu na trati č. 202. Zastávka Husova. V levé dolní části snímku je vidět část železničního přejezdu na trati č. 202. 27. 4. 2011
Minibus opouští zastávku Údolní. Ta byla vybudována již dříve a je používána školními spoji, které sem každé ráno přivážejí žáky a studenty zdejších škol ze všech významných částí Tábora. Nyní jí využívají také linky č. 60 a 61. Minibus opouští zastávku Údolní. Ta byla vybudována již dříve a je používána školními spoji, které sem každé ráno přivážejí žáky a studenty zdejších škol ze všech významných částí Tábora. Nyní jí využívají také linky č. 60 a 61. 26. 2. 2011 Údolní ulice ve směru k Autobusovému nádraží. Údolní ulice ve směru k Autobusovému nádraží. 19. 2. 2011
Tento snímek nás přesune do oblasti tzv. Nového města, které je obchodním centrem města Tábora. Minibus právě projíždí po obvodu Husova náměstí, jehož středem je Husův park. Budova za stromy v pozadí bývala původně státní tabákovou továrnou, později sloužila dlouhá léta jako vojenská kasárna, po roce 1989 byl celý areál zrekonstruován a využit pro potřeby Okresního úřadu, po jehož zrušení se stal sídlem části odborů Městského úřadu a Úřadu práce. Patrný je ještě průhled do Bílkovy ulice, po které byla před mnoha lety vedena trasa linky č. 17 zmiňované v textu. Tento snímek nás přesune do oblasti tzv. Nového města, které je obchodním centrem města Tábora. Minibus právě projíždí po obvodu Husova náměstí, jehož středem je Husův park. Budova za stromy v pozadí bývala původně státní tabákovou továrnou, později sloužila dlouhá léta jako vojenská kasárna, po roce 1989 byl celý areál zrekonstruován a využit pro potřeby Okresního úřadu, po jehož zrušení se stal sídlem části odborů Městského úřadu a Úřadu práce. Patrný je ještě průhled do Bílkovy ulice, po které byla před mnoha lety vedena trasa linky č. 17 zmiňované v textu. 4. 5. 2011
Husovo náměstí před křižovatkou třídy 9. května s ulicí Havlíčkovou. Husovo náměstí před křižovatkou třídy 9. května s ulicí Havlíčkovou. 12. 5. 2011 Stejné místo jako na předchozím snímku, ale v pohledu z Havlíčkovy ulice. Dobře je vidět celovozová reklama propagující město Tábor. Stejné místo jako na předchozím snímku, ale v pohledu z Havlíčkovy ulice. Dobře je vidět celovozová reklama propagující město Tábor. 11. 5. 2011
Třída 9. května v místě křižovatky s ulicí Erbenovou. Třída 9. května v místě křižovatky s ulicí Erbenovou. 14. 7. 2011 O pár desítek metrů dále u ústí ulice Kollárovy. Vlevo je vidět část vstupu do obchodního domu Dvořák, který se začal stavět koncem osmdesátých let jako Prior na místě celého velkého bloku původních činžovních domů a dnes je největším nákupním centrem ve městě. O pár desítek metrů dále u ústí ulice Kollárovy. Vlevo je vidět část vstupu do obchodního domu Dvořák, který se začal stavět koncem osmdesátých let jako Prior na místě celého velkého bloku původních činžovních domů a dnes je největším nákupním centrem ve městě. 14. 7. 2011
Celá třída 9. května byla před několika lety zrekonstruována a po její severní straně přibylo stromořadí s lavičkami lákajícími kolemjdoucí k posezení a odpočinku v příjemném stínu pod korunami stromů. Celá třída 9. května byla před několika lety zrekonstruována a po její severní straně přibylo stromořadí s lavičkami lákajícími kolemjdoucí k posezení a odpočinku v příjemném stínu pod korunami stromů. 14. 7. 2011 Minibus táborské MHD před budovou někdejšího vyhlášeného hotelu Znamenáček, později Slovan, který je dnes obchodním a administrativním centrem. Minibus táborské MHD před budovou někdejšího vyhlášeného hotelu Znamenáček, později Slovan, který je dnes obchodním a administrativním centrem. 28. 7. 2011
V místě křižovatky s ulicí Tyršovou. V místě křižovatky s ulicí Tyršovou. 1. 8. 2011
Stejné místo jako na předchozím snímku v pohledu z protilehlé strany ulice. Stejné místo jako na předchozím snímku v pohledu z protilehlé strany ulice. 25. 7. 2011 Třída 9. května tvoří jižní okraj Masarykova náměstí, odkud pochází tento snímek. Třída 9. května tvoří jižní okraj Masarykova náměstí, odkud pochází tento snímek. 1. 8. 2011
Pohled na Masarykovo náměstí z protilehlé strany ulice, kde do něj ústí ulice Farského. Před rohovým domem v pozadí bývala původně zastávka MHD a byla zde navržena i pro linky č. 60 a 61. Při nedávné rekonstrukci třídy 9. května bohužel nejspíš nikoho nenapadlo vytvořit zde v předstihu také zastávkový záliv a tak návrh zastávky v původní poloze nedostal souhlasné stanovisko orgánem Policie ČR. Pohled na Masarykovo náměstí z protilehlé strany ulice, kde do něj ústí ulice Farského. Před rohovým domem v pozadí bývala původně zastávka MHD a byla zde navržena i pro linky č. 60 a 61. Při nedávné rekonstrukci třídy 9. května bohužel nejspíš nikoho nenapadlo vytvořit zde v předstihu také zastávkový záliv a tak návrh zastávky v původní poloze nedostal souhlasné stanovisko orgánem Policie ČR. 29. 7. 2011 Pohled z Masarykova náměstí v ose Farského ulice. Věž s vrcholkem ve tvaru kalicha patří ke kostelu Československé církve husitské a její základna leží v souběžné Budějovické ulici jejíž niveleta je v tomto místě o několik metrů níže a s Farského ulicí je propojena schodištěm. Pohled z Masarykova náměstí v ose Farského ulice. Věž s vrcholkem ve tvaru kalicha patří ke kostelu Československé církve husitské a její základna leží v souběžné Budějovické ulici jejíž niveleta je v tomto místě o několik metrů níže a s Farského ulicí je propojena schodištěm. 2. 8. 2011
Samotná plocha Masarykova náměstí na rozdíl od třídy 9. května ještě na svou rekonstrukci čeká. Samotná plocha Masarykova náměstí na rozdíl od třídy 9. května ještě na svou rekonstrukci čeká. 2. 8. 2011 Pohled z Masarykova náměstí třídou 9. května směrem ke Křižíkovu náměstí. Pohled z Masarykova náměstí třídou 9. května směrem ke Křižíkovu náměstí. 8. 8. 2011
Celou severní frontu Masarykova náměstí tvoří honosná budova Zemědělské školy. Původní Zemská hospodářská akademie plnila v Rakousku-Uhersku funkci dnešní Vysoké školy zemědělské pro slovanské národy nejen Rakouska-Uherska, ale i dalších slovanských zemí. Součástí jejího areálu je také Botanická zahrada, jediná v jižních Čechách a celkově druhá nejstarší v České republice. Celou severní frontu Masarykova náměstí tvoří honosná budova Zemědělské školy. Původní Zemská hospodářská akademie plnila v Rakousku-Uhersku funkci dnešní Vysoké školy zemědělské pro slovanské národy nejen Rakouska-Uherska, ale i dalších slovanských zemí. Součástí jejího areálu je také Botanická zahrada, jediná v jižních Čechách a celkově druhá nejstarší v České republice. 12. 8. 2011
Mezi Masarykovým a Křižíkovým náměstím. Mezi Masarykovým a Křižíkovým náměstím. 13. 8. 2011 Minibus se kolem hotelu Palcát (vlevo) blíží ke Křižíkovu náměstí. Minibus se kolem hotelu Palcát (vlevo) blíží ke Křižíkovu náměstí. 16. 8. 2011
V místě křižovatky třídy 9. května s Vančurovou ulicí. V místě křižovatky třídy 9. května s Vančurovou ulicí. 12. 8. 2011 Zastávka 9. května se nachází až na samém konci stejnojmenné ulice v místě, kde ústí do Křižíkova náměstí. Zastávka 9. května se nachází až na samém konci stejnojmenné ulice v místě, kde ústí do Křižíkova náměstí. 10. 8. 2011
Minibus vyjíždí z třídy 9. května na Budějovickou ulici, která prochází přes Křižíkovo náměstí. Minibus vyjíždí z třídy 9. května na Budějovickou ulici, která prochází přes Křižíkovo náměstí. 10. 8. 2011 Další snímek nás posune zase o trochu dále. Trasa linek č. 60 a 61 vchází do oblasti Starého města v místě zvaném Školní náměstí, kde je zachycen jeden z minibusů, který právě odbočil z ulice Na Parkánech. Ta je vedena po hraně lužnického údolí v místech, kde dříve stávalo městské opevnění, jehož četné zbytky se zachovaly po obvodu celého historického jádra. Další snímek nás posune zase o trochu dále. Trasa linek č. 60 a 61 vchází do oblasti Starého města v místě zvaném Školní náměstí, kde je zachycen jeden z minibusů, který právě odbočil z ulice Na Parkánech. Ta je vedena po hraně lužnického údolí v místech, kde dříve stávalo městské opevnění, jehož četné zbytky se zachovaly po obvodu celého historického jádra. 26. 3. 2011
Průjezd Divadelní ulicí je jedním z nejužších míst na celé trase. Průjezd Divadelní ulicí je jedním z nejužších míst na celé trase. 19. 3. 2011 Pohled z Palackého ulice, která za křižovatkou pokračuje jako Pražská na centrální Žižkovo náměstí. Právě v těchto místech stávala jedna z městských bran - Pražská, jež byla zbořena koncem devatenáctého století kvůli výstavbě městského divadla, jehož vstupní portál je vidět v pravé části snímku. Pohled z Palackého ulice, která za křižovatkou pokračuje jako Pražská na centrální Žižkovo náměstí. Právě v těchto místech stávala jedna z městských bran – Pražská, jež byla zbořena koncem devatenáctého století kvůli výstavbě městského divadla, jehož vstupní portál je vidět v pravé části snímku. 2. 5. 2011
Minibus před historickou budovou městského divadla, které dnes nese jméno táborského rodáka, hudebního skladatele Oskara Nedbala. Minibus před historickou budovou městského divadla, které dnes nese jméno táborského rodáka, hudebního skladatele Oskara Nedbala. 2. 5. 2011
Jeden z minibusů přijíždí do zastávky U Střelnice. Jeden z minibusů přijíždí do zastávky U Střelnice. 6. 7. 2011 Zastávka U Střelnice je stejně jako ostatní nově vzniklé zastávky MHD na znamení, a tak ji na tomto snímku zachycený spoj projíždí bez zastavení. Zastávka U Střelnice je stejně jako ostatní nově vzniklé zastávky MHD na znamení, a tak ji na tomto snímku zachycený spoj projíždí bez zastavení. 5. 7. 2011
Další úzké místo na trase se nachází v navazující Žižkově ulici, zde mezi Střelnicí a Tržním náměstím. Další úzké místo na trase se nachází v navazující Žižkově ulici, zde mezi Střelnicí a Tržním náměstím. 4. 7. 2011
Tento záběr rovněž ilustruje prostorové možnosti Žižkovy ulice. Tento záběr rovněž ilustruje prostorové možnosti Žižkovy ulice. 5. 7. 2011 Jedno mnoha malebných zákoutí historického jádra města s domem porostlým břečťanem a péčí majitele zvelebeným kouskem zeleně před ním. Jedno mnoha malebných zákoutí historického jádra města s domem porostlým břečťanem a péčí majitele zvelebeným kouskem zeleně před ním. 3. 7. 2011
Podobně jako ulice Na Parkánech, je i Žižkova ulice vedena po obvodu někdejších hradeb, které byly po ztrátě své obranné funkce využity různým způsobem. Jedna z obranných bašt byla v devatenáctém století např. přestavěna na obytný dům (v pozadí). Park, jehož část je viditelná vlevo zase vznikl nedávnou rekonstrukcí předsunutého obranného prvku zvaného Velký šanc. Podobně jako ulice Na Parkánech, je i Žižkova ulice vedena po obvodu někdejších hradeb, které byly po ztrátě své obranné funkce využity různým způsobem. Jedna z obranných bašt byla v devatenáctém století např. přestavěna na obytný dům (v pozadí). Park, jehož část je viditelná vlevo zase vznikl nedávnou rekonstrukcí předsunutého obranného prvku zvaného Velký šanc. 30. 6. 2011 Další zastávkou, kterou vidíme na tomto snímku je Tržní náměstí. V pozadí je renesanční vodárenská věž, do které byla ve středověku čerpána voda z údolní nádrže Jordán rozprostírající se pod hradbami a odtud potom dřevěným potrubím rozváděna do kašen ve městě. Dnes slouží vodárenská vež jako galerie. Za povšimnutí stojí i světelná signalizace, která řídí obousměrný průjezd vozidel úzkou Žižkovou ulicí. Další zastávkou, kterou vidíme na tomto snímku je Tržní náměstí. V pozadí je renesanční vodárenská věž, do které byla ve středověku čerpána voda z údolní nádrže Jordán rozprostírající se pod hradbami a odtud potom dřevěným potrubím rozváděna do kašen ve městě. Dnes slouží vodárenská vež jako galerie. Za povšimnutí stojí i světelná signalizace, která řídí obousměrný průjezd vozidel úzkou Žižkovou ulicí. 29. 8. 2011
Minibus při průjezdu Tržním náměstím. Minibus při průjezdu Tržním náměstím. 25. 6. 2011 Z Tržního na Žižkovo náměstí je trasa vedena Špitálskou ulicí která se díky středověké živelně vzniklé zástavbě v tomto místě doslova proplétá mezi přilehlými domy. Z Tržního na Žižkovo náměstí je trasa vedena Špitálskou ulicí která se díky středověké živelně vzniklé zástavbě v tomto místě doslova proplétá mezi přilehlými domy. 21. 6. 2011
Stejné místo jako na předchozím snímku z jiného úhlu. Stejné místo jako na předchozím snímku z jiného úhlu. 21. 6. 2011
Dalším úzkým místem je průjezd kolem původně špitální kaple, která dnes slouží potřebám pravoslavné církve. Dalším úzkým místem je průjezd kolem původně špitální kaple, která dnes slouží potřebám pravoslavné církve. 21. 6. 2011
Vyústění Špitálské ulice na Žižkovo náměstí. Vyústění Špitálské ulice na Žižkovo náměstí. 20. 6. 2011 Zastávka Žižkovo náměstí nacházející se v jeho severovýchodním nároží. Zastávka Žižkovo náměstí nacházející se v jeho severovýchodním nároží. 14. 8. 2011
Severovýchodní část Žižkova náměstí. Vpravo je funkcionalistická budova Městského úřadu, za ní budova pošty, v pozadí vlevo jeden z historicky nejcennějších domů - Ctiborův dům - s typickým štítem, který dnes slouží jako matrika a obřadní síň. Severovýchodní část Žižkova náměstí. Vpravo je funkcionalistická budova Městského úřadu, za ní budova pošty, v pozadí vlevo jeden z historicky nejcennějších domů – Ctiborův dům – s typickým štítem, který dnes slouží jako matrika a obřadní síň. 30. 4. 2011 Jižní fronta Žižkova náměstí s radniční věží v pozadí. Dnes už v této části náměstí vůz MHD neuvidíme, po změně polohy zastávky je trasa vedena po zbytku jeho obvodu. V dávných dobách, kdy byla přes náměstí vedena linka č. 3, zastavovaly zde autobusy v místě, kde na snímku parkuje bílý automobil. Jižní fronta Žižkova náměstí s radniční věží v pozadí. Dnes už v této části náměstí vůz MHD neuvidíme, po změně polohy zastávky je trasa vedena po zbytku jeho obvodu. V dávných dobách, kdy byla přes náměstí vedena linka č. 3, zastavovaly zde autobusy v místě, kde na snímku parkuje bílý automobil. 15. 4. 2011
Celkový pohled na Žižkovo náměstí z Pražské ulice s dominantou kostela Proměnění páně na hoře Tábor a minibusem směřujícím do Střelnické ulice. Celkový pohled na Žižkovo náměstí z Pražské ulice s dominantou kostela Proměnění páně na hoře Tábor a minibusem směřujícím do Střelnické ulice. 16. 4. 2011 Páteřními komunikacemi historického jádra města jsou ulice Pražská a Klokotská. Pražská ulice je dnes pěší zónou a tak je provoz automobilů a MHD odkloněn do souběžné ulice Střelnické, ze které pochází i tento snímek. Páteřními komunikacemi historického jádra města jsou ulice Pražská a Klokotská. Pražská ulice je dnes pěší zónou a tak je provoz automobilů a MHD odkloněn do souběžné ulice Střelnické, ze které pochází i tento snímek. 26. 3. 2011
Vůbec nejužším místem na celé trase je zřejmě tento úsek Střelnické ulice. Není divu, že než si trasu trochu zažili, projížděli řidiči minibusů právě tímto místem s velkou dávkou opatrnosti. Vůbec nejužším místem na celé trase je zřejmě tento úsek Střelnické ulice. Není divu, že než si trasu trochu zažily, projížděly řidiči minibusů právě tímto místem s velkou dávkou opatrnosti. 14. 5. 2011 Výjezd ze Střelnické do Žižkovy ulice. Za povšimnutí stojí např. i objekt trafostanice napravo od vozidla, stavebně přizpůsobený tak, aby zapadl do okolní historické zástavby. Výjezd ze Střelnické do Žižkovy ulice. Za povšimnutí stojí např. i objekt trafostanice napravo od vozidla, stavebně přizpůsobený tak, aby zapadl do okolní historické zástavby. 5. 7. 2011
Minibus přijíždí do zastávky U Střelnice. Střelnice je název honosné novorenesanční budovy v pozadí, která byla dlouhá desetiletí centrem společenského života města. V sedmdesátých letech se však většina společenských akcí přesunula do tehdy nového hotelu Palcát, Střelnice byla později uzavřena a po mnoha letech chátrání se jí původní lesk vrátil až rekonstrukcí na přelomu tisíciletí. Dnes opět slouží svému účelu, i když původního věhlasu již zřejmě nikdy nedosáhne. Průhled od divadla směrem ke Střelnici. Za zmínku stojí také část původního městského opevnění, která byla nápaditě zakomponována do domu postaveného později na jeho místě.
Minibus přijíždí do zastávky U Střelnice. Střelnice je název honosné novorenesanční budovy v pozadí, která byla dlouhá desetiletí centrem společenského života města. V sedmdesátých letech se však většina společenských akcí přesunula do tehdy nového hotelu Palcát, Střelnice byla později uzavřena a po mnoha letech chátrání se jí původní lesk vrátil až rekonstrukcí na přelomu tisíciletí. Dnes opět slouží svému účelu, i když původního věhlasu již zřejmě nikdy nedosáhne. 3. 7. 2011

Průhled od divadla směrem ke Střelnici. Za zmínku stojí také část původního městského opevnění, která byla nápaditě zakomponována do domu postaveného později na jeho místě. 30. 4. 2011
Palackého ulice s minibusem jedoucím na lince č. 60 do Čelkovic. Palackého ulice s minibusem jedoucím na lince č. 60 do Čelkovic. 12. 3. 2011 Palackého ulice u výjezdu na Křižíkovo náměstí. Palackého ulice u výjezdu na Křižíkovo náměstí. 11. 3. 2011
Celá zbývající část trasy již vede po komunikacích pojížděných i dříve jinými linkami MHD, a tak alespoň jeden snímek zachycující vozidlo na lince č. 61 v obratišti na konečné Lužnická, U Přibíků, v místě, které je místně známé též jako lokalita Na brusírně. Přímo za parkujícími  vozidly v pozadí protéká řeka Lužnice. Celá zbývající část trasy již vede po komunikacích pojížděných i dříve jinými linkami MHD, a tak alespoň jeden snímek zachycující vozidlo na lince č. 61 v obratišti na konečné Lužnická, U Přibíků, v místě, které je místně známé též jako lokalita Na brusírně. Přímo za parkujícími vozidly v pozadí protéká řeka Lužnice. 17. 8. 2011 V opačném směru jsou linky č. 60 a 61 vedeny kolem původního táborského pivovaru, postaveného na místě někdejšího přemyslovského hradu. Dnes slouží areál jako hotel a konferenční centrum. Jsou zde i výstavní prostory a konají se zde také různé kulturní akce. V opačném směru jsou linky č. 60 a 61 vedeny kolem původního táborského pivovaru, postaveného na místě někdejšího přemyslovského hradu. Dnes slouží areál jako hotel a konferenční centrum. Jsou zde i výstavní prostory a konají se zde také různé kulturní akce. 4. 4. 2011
Od pivovaru je trasa dále vedena Klokotskou ulici, do které právě vjíždí jeden z minibusů. Od pivovaru je trasa dále vedena Klokotskou ulici, do které právě vjíždí jeden z minibusů. 19. 5. 2011
Klokotská ulice. Od doby, kdy město opustilo hradby, začalo se jeho centrum více přesouvat do oblasti Nového města a staré domy postupem let stále více chátraly. Teprve po vyhlášení městské památkové rezervace a systematické rekonstrukci zahájené v šedesátých letech se do jeho ulic začal znovu navracet život. Tento trend umocnily společenské změny v devadesátých letech, kdy začaly Staré město znovu oživovat i nově vznikající hospůdky, kavárny, bary a další provozovny, kterých se dnes nachází v historickém jádru kolem tří desítek. Jedna z takových hospůdek je zachycena i na tomto snímku. Klokotská ulice s typickou táborskou dlažbou z velkých žulových kostek, která je ctěna i při rekonstrukcích ulic.
Klokotská ulice. Od doby, kdy město opustilo hradby, začalo se jeho centrum více přesouvat do oblasti Nového města a staré domy postupem let stále více chátraly. Teprve po vyhlášení městské památkové rezervace a systematické rekonstrukci zahájené v šedesátých letech se do jeho ulic začal znovu navracet život. Tento trend umocnily společenské změny v devadesátých letech, kdy začaly Staré město znovu oživovat i nově vznikající hospůdky, kavárny, bary a další provozovny, kterých se dnes nachází v historickém jádru kolem tří desítek. Jedna z takových hospůdek je zachycena i na levém snímku. Pravý zase ilustruje typickou táborskou dlažbou z velkých žulových kostek, která je ctěna i při rekonstrukcích ulic. 26. 5. 2011 (levý snímek), 27. 5. 2011 (pravý snímek)
Klokotská ulice před svým vyústěním do Žižkova náměstí. Na transparentu je nelogicky zobrazen směr "Čelkovice, MŠ" - snímek totiž pochází z doby, kdy byl kvůli rekonstrukci inženýrských sítí znemožněn průjezd částí trasy, a tak se dočasně jezdilo po objížďce vedené i v tomto směru ulicí Klokotskou. Klokotská ulice před svým vyústěním do Žižkova náměstí. Na transparentu je nelogicky zobrazen směr „Čelkovice, MŠ“ – snímek totiž pochází z doby, kdy byl kvůli rekonstrukci inženýrských sítí znemožněn průjezd částí trasy, a tak se dočasně jezdilo po objížďce vedené i v tomto směru ulicí Klokotskou. 27. 5. 2011 Výjezd z Klokotské ulice na Žižkovo náměstí. Výjezd z Klokotské ulice na Žižkovo náměstí. 17. 5. 2011
Linka č. 60 projíždí přes jihozápadní roh Žižkova náměstí. Linka č. 60 projíždí přes jihozápadní roh Žižkova náměstí. 17. 5. 2011 Dominantou západní strany náměstí je historická gotická budova radnice, která dnes slouží potřebám Husitského muzea. Dominantou západní strany náměstí je historická gotická budova radnice, která dnes slouží potřebám Husitského muzea. 9. 4. 2011
Na "své" náměstí dohlíží i sám vůdce husitských vojsk Jan Žižka v podobě této nadživotní pískovcové sochy. Na „své“ náměstí dohlíží i sám vůdce husitských vojsk Jan Žižka v podobě této nadživotní pískovcové sochy. 23. 4. 2011 Původní poloha zastávky Žižkovo náměstí přímo pod pomníkem Jana Žižky z Trocnova. Původní poloha zastávky Žižkovo náměstí přímo pod pomníkem Jana Žižky z Trocnova. 27. 4. 2011
Pohled z jiného úhlu zachycující celkový pohled na západní část náměstí s provizorní zastávkou. Pohled z jiného úhlu zachycující celkový pohled na západní část náměstí s provizorní zastávkou. 26. 4. 2011
A rozloučíme se snímkem minibusu opatřeného městským polepem, který přijíždí do zastávky Žižkovo náměstí v konečné podobě s jednotným sloupkem pro oba dva směry linek č. 60 a 61. A rozloučíme se snímkem minibusu opatřeného městským polepem, který přijíždí do zastávky Žižkovo náměstí v konečné podobě s jednotným sloupkem pro oba dva směry linek č. 60 a 61. 14. 8. 2011


diskuse k článku

založit diskusi