naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » městská doprava » metro » aktuálně ze stavby metra

Aktuálně ze stavby metra

text a foto: Jan Bonev
vloženo: 15. 9. 2005

Již přes rok běží v plném tempu výstavba nejnovějšího úseku pražského metra – trasy IV.C2 z Ládví přes Střížkov a Prosek do Letňan. Ačkoliv svým trasováním, architektonickým řešením i náklady na realizaci vyvolala velké spory, v poslední době zájem utichnul. Podívejme se proto, v jakém stádiu je nový úsek metra nyní.

Trasa IV.C2 je dlouhá 4 602 metrů, obsahuje tři hloubené stanice a 2 360 metrů ražených tunelů (v naprosté většině dvoukolejných). Stavební práce začaly v květnu 2004 a zprovoznění se předpokládá na přelomu let 2007 a 2008, úplné dokončení pak v roce 2008. Předpokládané náklady na stavbu jsou ve výši 13 mld. Kč. Projekt realizuje sdružení firem Metrostav, Skanska CZ a Subterra.

V dalších odstavcích následuje popis jednotlivých úseků stavby a jejich aktuálního stavu. Všechny fotografie byly pořízeny 14. září 2005.

Interaktivní mapa trasy IV.C2
Obratové koleje stanice Ládví (Stavební oddíl 08)

Tento úsek o délce 256 m zahrnuje hloubený úsek s jednou obratovou kolejí mezi traťovými. Konstrukce bude monolitická železobetonová o jednom až třech polích. Stavbu provádí společnost Subterra.

Nejprve nahlédněme do stanice Ládví, zprovozněné v rámci trasy IV.C1 25.6.2004. Vlaky se zatím „obrací“ na křížení před stanicí. Stavební dvůr oddílu 08 je umístěn bezprostředně za stanicí Ládví. Rozprostírá se nad severní polovinou Střelničné ulice a tramvajovou tratí. V současnosti zde probíhá zakládání podzemních stěn, které umožní vyhloubit stavební jámu.
Nutnost zachování alespoň silničního provozu na Střelničné si vyžaduje značná omezení. Zde například autobus linky 177 projíždí pod napínacím lanem neexistující tramvajové trati. O několik metrů dále přerušuje stavební dvůr další přesmyčka – na severní část ulice. Jedinou památkou na tramvaj do Ďáblic je zde autobus linky X24. V další fázi stavby bude silnice opět přeložena.
Popis úseků stavby u Ládví.

Hned za přesmyčkou začíná další část oddílu 08 a částečně 09, kde jsou již podzemní stěny hotové a pracuje se na hloubení jámy. Na konci jámy navazuje ražený tunel oddílu 09.
Ve směru od Ďáblic končí tramvajové koleje pod plotem stavební jámy. Zastávka Střelničná navozuje dokonalý dojem už navždy zrušené tratě.
Traťový úsek Ládví – Střížkov (Stavební oddíl 09)

Má délku 1049 metrů a zahrnuje zejména dvoukolejný ražený tunel o délce 910 (dle jiných pramenů 972) metrů mezi stanicemi Ládví a Střížkov a přilehlé hloubené tunely. Je zároveň možná posledním úsekem metra v Praze, kde je budován ochranný systém metra (OSM). Tunel byl ražen metodou NRTM s finálním monolitickým železobetonovým ostěním. V místě křížení s Libereckou ulicí byly proti poklesu zajištěny mosty Střelničné ulice, nacházející se z části nad traťovým tunelem. Ražbu i další práce provádí firma Subterra.

Tunel byl ražen z obou portálů od podzimu 2004 do května 2005, nyní zbývá dokončit sekundární ostění. Na obrázku je portál u stanice Střížkov.

Cedule stavebního oddílu 09.
Stanice Střížkov (Stavební oddíl 10)

Stavba o délce 228 metrů se rozprostírá v oblasti křižovatky Vysočanské a Lovosické ulice. Obsahuje konstrukci samotné hloubené stanice s kolejemi pouze 6,3 metrů pod povrchem. Nástupiště budou umístěna po stranách a rozlehlá stanice s podchodem pod Vysočanskou ulicí bude zastřešena ohromnou oceloskleněnou konstrukcí „ve tvaru velryby“. Architektonické ztvárnění obsahuje i různé můstky, lanové závěsy, fontány a bazénky. Autorem je obligátně Ing. arch. Patrik Kotas. Na povrchu bude ještě „dočasné“ parkoviště P+R pro cca 200 vozů. Realizátory jsou podzhotovitelé Hochtief a ŽS Brno.

Ohromná stavební plocha je přetnuta Lovosickou ulicí. Ta již byla z provizorní trasy přeložena nad dokončený tunel traťových kolejí. Na povrchu je zde tudíž první zcela dokončené místo nové trasy metra. K vidění jsou zde zálivy autobusů s efektními druhy betonové dlažby v barvách stanice.
Na přilehlém chodníku je použita rovněž v Praze zcela neobvyklá dlažba. Vjezd ke stavbám 09 a 10 na sever od Lovosické ulice.
Pohled na stavební jámu vlastní stanice z Lovosické ulice. V pravé části snímku je stavbou zabraná polovina profilu Vysočanské ulice. Ve stanici dosud čile probíhá betonáž konstrukcí nad základovou deskou. Jeřáb stojí mezi budoucími kolejemi, okolo jsou patrná nástupiště. Oválná konstrukce spolu s přilehlým svahem demonstrují ohromné rozměry připravované konstrukce střechy.

Na obou obrázcích vidíme stanici Střížkov od jihu. V popředí se betonuje jižní vestibul, následuje prostor nástupišť a za severním výstupem podjezd Lovosické.
Pohled z dělícího pásu Vysočanské ulice na stanici Střížkov. Cedule na pomezí stavebních oddílů 10 a 11. Pracovní názvy stanic Střížkov a Prosek jsou Prosek I a II.
Traťový úsek Střížkov – Prosek (Stavební oddíl 11)

Část stavby o délce 772 zahrnuje monolitický železobetonový tubus o rozměrech 9,8 * 4,8 m v hloubené jámě. Nachází se na pomezí Parku Přátelství a Vysočanské ulice. Směrem ke stanici Prosek koleje klesají a stáčejí se od Vysočanské ulice. Stavbu provádí Skanska CZ.

Pohled na dokončený tunel u stanice Střížkov.

Opačný pohled z hotového tunelu pod Jiřetínskou ulicí ke Střížkovu. Tunel je zde téměř kompletně dobetonován, provádějí se zejména izolace, obezdívky a místy se tubus již zasypává.
Stavební ohrada na jih od Jiřetínské ulice, ta již byla během uzavírky usazena na hotový tunel. Tunel ke Střížkovu z lávky u zastávky Sídliště Prosek. Zde už probíhá i zpětné uložení inženýrských sítí pod zem.
Autobusová zastávka Sídliště Prosek je umístěna v bývalém jízdním pruhu Vysočanské. Na jih od této zastávky je tunel dokončen včetně izolací cca 100 metrů, dále probíhá betonáž.
Na obou obrázcích je hloubený tunel už v podstatně hlubším místě u stanice Prosek. Společnost Skanska CZ, která realizuje oddíl 11, zde ještě musí na základovou desku dokončit cca 150 metrů konstrukce.
Rovněž přesunutá zastávka Prosek vedle stavební ohrady. Cedule na pomezí úseků 11 a 12.
Stanice Prosek (Stavební oddíl 12)

Úsek o délce 205 metrů jakoby připomínal stavbu metra v samém centru Prahy. Nachází se mezi obchodním domem Billa a frekventovanými ulicemi Vysočanská a Prosecká. Obě navíc podchází hloubenými podchody, Proseckou i traťovými tunely. Stanice s kolejemi v hloubce 10,6 m pod terénem bude monolitická z železobetonu. Nad technologickými místnostmi pod nástupišti jsou koleje s bočními nástupišti a sloupy mezi kolejemi. Použité materiály trochu napodobí stanici Černý Most. O úroveň výše následuje podzemní vestibul a na povrchu východy a parková úprava. Přitom z povrchu povede i průhled až na nástupiště. Součástí jsou i zmíněné podchody, přičemž se uvažuje o výstavbě velké okružní křižovatky s rozsáhlejším podchodem, který by napojil bezkolizně pro pěší i zbývající kvadrant křižovatky. Hrubou stavbu realizuje Skanska CZ.

Stavební ohrada stanice Prosek vedle obchodního domu Billa od Vysočanské.

Provádění izolací na vybetonované severní části stanice.
Dvakrát střecha dokončené části stanice od Billy.
Pohled na dosud volnou část jámy, kde se zatím betonuje v úrovni kolejí. V pozadí bude tunel podjíždět Proseckou ulici, která je nyní v polovičním profilu. Pohled z Prosecké ulice do stanice Prosek. Dobře patrné je umístění kolejí, nástupišť i podchodu pod Vysočanskou. Dole podobný pohled.
Traťový úsek Prosek – Letňany (Stavební oddíl 13)

Úsek o délce 1 500 metrů obsahuje zejména dvoukolejný ražený tunel (1285 m), doplněný na konci u Proseku hloubenou částí a v Letňanech rozpletem na dva jednokolejné ražené tunely (2x 65 m) před stanicí. V místě rozpletu má profil tunelu plochu až 100 m2. Všechny ražby probíhají NRTM s finálním monolitickým, případně stříkaným ostěním. Realizací byla v rámci sdružení pověřena společnost Metrostav.

Na jih od Prosecké ulice přechází oddíl 12 v oddíl 13 a v hloubené jámě začíná ražený tunel (který byl i odtud ražen). Z obrázku je patrné, že se již pracuje na přikrytí části jámy. Znatelný je i větrací objekt.

Cedule úseku 13 na Klíčově.
Staveniště na Klíčově je pravým opakem rušné stavby na Proseku. Toto je umístěno jakoby v polích daleko za Prahou. Kdo by navíc pomyslel, že sotva 700 metrů odtud vede trasa B s přípravou přestupu na trasu D... Zabezpečuje zejména přístup boční rampou a štolou do traťového tunelu. Tím umožňuje horizontální odvoz rubaniny a při ražbě nerušenou stavbu v jámě stanice Letňany. Ražba bude dokončena v říjnu 2005.
Začátek stavební jámy v Letňanech. V pozadí Kbelská ulice a na obzoru známá konstrukce Garáží Klíčov.

Zajišťování starších inženýrských sítí nad traťovými tunely v Letňanech.
Pojízdné bednění jednokolejných tunelů, „zaparkované“ ve stanici Letňany v 2. koleji.
Stanice Letňany (Stavební oddíl 14)

Má dvě části o celkové délce 592 metrů. První je samotná stanice, dvou- až třípatrová monolitická železobetonová konstrukce o šířce až 24 metrů. Druhou částí jsou odstavné koleje, budované v jednopodlažní monolitické konstrukci o šířce 24 metrů s dvěma řadami sloupů. Stanice bude v klasickém uspořádání, tedy se středním nástupištěm a dvěma obratovými kolejemi mezi dvěma traťovými. Vestibuly budou na obou koncích a nástupiště bude osvětleno mimo jiné průzorem na povrch, přičemž koleje budou v solidní hloubce 10,3 m. Na povrchu přibude rozsáhlé parkoviště a autobusový terminál. Realizátorem je Metrostav (1. část) a Subterra (2. část).

Na začátku stanice se koleje vzdalují pro nabrání osové vzdálenosti u nástupiště. Vybetonován je už jižní vestibul. Pohled na stavební jámu u jižního vestibulu. Vlevo a vpravo je patrný rozlehlý dosud nezastropený vestibul.
Stavební areál Metrostavu u nového mimoúrovňového křížení Prosecká / Kbelská. Rozlehlé haldy rubaniny by mohly být odvezeny nákladními vlaky metra :-)))
Cedule oddílu 14 v Letňanech. V obří jámě stanice Letňany probíhá betonáž stropu nad kolejemi. V popředí odstavné koleje.
Nová světelná křižovatka čtyřproudých komunikací u severního vestibulu stanice Letňany zatím nemá valný smysl. Jedna větev zatím směřuje do haldy rubaniny. Bahno na asfaltu ovšem brzo vystřídají stopy městských autobusů.
Druhá větev ústí provokativně na travnaté letiště. Bude se zde opakovat osud polí na Černém Mostě??? A jak dopadne stanové výstaviště, které má nemalou zásluhu na stavbě metra? Při jeho prodloužení bude nutné ho srovnat se zemí...

Podklad mapy: www.metroprojekt.cz.

Zobrazit na celou obrazovku


diskuse k článku

založit diskusi

související diskuse

Metro a spol.