naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 2. 12. 2023
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2024
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » obnova trati Ścinawka Średnia – tlumaczów

Obnova trati Ścinawka Średnia – Tlumaczów

text: Lukáš Soukup a Jiří Kučera
neoznačené foto: Tomáš Ságner
vloženo: 28. 5. 2010
upraveno: 4. 8. 2010

Kromě mediálně známější obnovy přeshraničního železničního spojení z Harrachova do Polska probíhá v současnosti i jiná obdobná akce. Tou je obnova části původní tratě odbočující ze stanice Ścinawka Średnia na trati Kłodzko – Wałbrzych a navazující na českém území na trať Choceň – Otovice. I když se pravděpodobně nedočkáme v nejbližší době mezistátního provozu a s obnovou přeshraničního úseku se zatím nepočítá, stojí za to přiblížit si tuto akci několika základními informacemi.

Trať Ścinawka Średnia (Mittelsteine) – st. hr. – Otovice byla oficiálně uvedena do provozu 5. 4. 1889, a to jako součást sítě Rakouské společnosti státní dráhy (StEG), která trať do Otovic provozovala už od roku 1876. Význam propojení spočíval především v možnosti vyhnutí se horskému terénu při spojení Nové Rudy a Wałbrzychu. V nákladní dopravě šlo především o možnost vývozu slezského uhlí z oblasti Nové Rudy do tehdejšího Rakousko-Uherska. Zpočátku nebyla na celém úseku žádná dopravna, až ve dvacátých letech bylo zřízeno nádraží v Tlumaczówě (tehdejší Tuntschendorf). Po skončení 2. světové války již nebyla obnovena osobní doprava, avšak doprava polského uhlí dále pokračovala. Z obav před možným obsazením Kladska ze strany Československa byl ovšem 18. 3. 1946 demontován cca 80 m dlouhý přeshraniční úsek trati. V září toho roku byl pak, po normalizaci vztahů, přeshraniční úsek opět zprovozněn. Mezistátní doprava byla ukončena v roce 1953, od té doby trať sloužila pouze pro odvoz štěrku z lomu Tlumaczów a z vlečky v km 5,400. Roku 1969 byla trať na polském úseku přeřazena do kategorie vlečky a provozována byla až do roku 1980. Koleje byly postupně sneseny, dochovalo se těleso a některé umělé stavby. Na české straně bylo demontováno asi 1,7 km kolejí mezi zastávkou v Otovicích a státní hranicí.

Staničení trati
Ścinawka Średnia km 0,000
hranice PKP PLK / vlečka km 0,580
původní vlečka kamenolomu km 5,400
st. hranice km 7,635
zast. Otovice km 9,495
Dva obrázky z dnes již opuštěné zastávky v Otovicích. V součsnosti sem pouze jednou za čas zavítá drezína.
Další fotografie rovněž z podzimu roku 2005 přibližují zrušený úsek mezi Otovicemi a státní hranicí.

Po téměř 30 letech chátrání došlo k dozajista nejdůležitější události v dějinách této krátké tratě od jejího otevření. Firma Strateg Capital Sp. z o.o. se rozhodla otevřít u Tlumaczówa nový melafyrový lom. Vzhledem k objemu těžby bylo rozhodnuto o expedici kameniva po železnici. Současně s instalací technologického zařízení pro těžbu tak přikročila k obnově traťového úseku Ścinawka Średnia – Tlumaczów v původní historické stopě. Roční těžba má dosáhnout cca 2 mil. t melafyru používaného především do podkladních vrstev silničních staveb a do obalových směsí. Denní expedice je uvažována v objemu do 8 tisíc tun. Podle původních plánů měla být obnova vlečky dokončena do konce 1. kvartálu roku 2010, vzhledem k aktuálnímu postupu prací to bude však poněkud později.

Délka obnovovaného úseku je cca 5,5 km, takže koleje vlečky budou končit cca 2 kilometry před státní hranicí. Stavební práce začaly v létě 2009 nejdříve vykácením náletového porostu v profilu tělesa trati a odstraněním zbytků původního svršku. Obnova je prováděna poměrně velkoryse, takže v jejím rámci probíhá i kompletní odstranění zbytků původních mostů a jejich náhrada novými konstrukcemi. Na obnovovaném úseku se nachází kromě řady propustků celkem dva větší mosty. Jde o most v km 3,625–3,684 nad říčkou Ścinawkou a nadjezd nad místní komunikací v km 6,680. Dosud existující obloukový příhradový most nad říčkou Ścinawkou a místní komunikací v km 7,200–7,260, tedy na zbývajícím úseku směrem ke státní hranici, nebude zatím obnovován. Vlečka bude mít charakter klasické trati s tím, že dojde-li k dohodě s českou stranou o propojení, bude trať dobudována a dovybavena zabezpečovacím zařízením. Probíhající obnova je nicméně investicí soukromého těžaře, který odkoupil od úřadů i pozemky pod původní tratí, takže v případě obnovy přeshraničního spojení by bylo třeba řešit i tuto skutečnost.

Zhlaví stanice Ścinawka Średnia: vlevo pokračuje hlavní trať do Nové Rudy a Wałbrzychu, vpravo odbočuje kolej k české hranici. foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
Hluboký zářez za Střední Stěnavou zachycený z nadjezdu. 2x foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
Zřizování konstrukčních vrstev železničního spodku v širé trati. 2x foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
Dvoupolový most přes Ścinawku. 2x foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
V nákladišti složené kolejnice. foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010 Terénní úpravy v nákladišti. foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
Původní budovy nákladiště, zřejmý je dochovaný historický nápis Tuntschendorf. 2x foto Jiří Kučera, 8. 4. 2010
Nakládání štěrku a další práce ve Ścinawce Średnie. 10. 4. 2010
Oprava nadjezdu a pohled do stanice Ścinawka Średnia. 10. 4. 2010 Štěrkování koleje vlečky těsně za Střední Stěnavou. 10. 4. 2010
Oprava propustku a injektáž tělesa náspu ve Ścinawce Gorne. 10. 4. 2010
Podbíječka v rozpracovaném úseku. 10. 4. 2010 Nová konstrukce mostu v km 6,680. 10. 4. 2010
Budoucí odstavné kolejiště ve Ścinawce Gorne. 10. 4. 2010
Nadjezd nad tratí v těsné blízkosti stanice Ścinawka Średnia dostává novou konstrukci. 7. 5. 2010 Pohled z dalšího nadjezdu zpět ke stanici. 7. 5. 2010
Téměř dokončené kolejiště nádraží v Horní Stěnavě a přilehlý přejezd. 5x 7. 5. 2010
U obou rozhodujících mostních objektů již probíhají pouze dokončovací práce. 2x 7. 5. 2010
Posledním místem na trati, kde zbývá dokončit větší množství prací, je prostor koncového nákladiště. 7. 5. 2010

Vlečka je budována na nápravový tlak 20 tun a směrové poměry umožňují zvýšení traťové rychlosti ve většině délky na 80 km/h. Dochází k úpravě a novému odvodnění železničního spodku a pokládán je železniční rošt převážně z užitého materiálu. I když se na různých místech objevuje množství úvah o rekonstrukci celého úseku včetně napojení na síť ve správě SŽDC, není toto zatím na pořadu dne. Zatím není vyvíjena žádná aktivita ze strany SŽDC, ovšem na jednání na krajském úřadě Královéhradeckého kraje bylo přislíbeno zpracovat studii proveditelnosti na rekonstrukci úseku tratě v Broumovském výběžku, tj. od hranice ve Starostíně (přechod Meziměstí – Mieroszów) až po hranici v Otovicích. Vzhledem k tomu, že v roce 1988 byl v úseku Meziměstí – Broumov kompletně rekonstruován železniční svršek, zbývalo by v první etapě rekonstruovat broumovské nádraží a úsek Broumov – Otovice zastávka, položit nové koleje ke státní hranici a zabezpečit dva přejezdy v Otovicích a jeden v Olivětíně.

O propojení trati je zájem ze strany Hospodářské komory Královéhradeckého kraje, cílem je rozvoj turistiky, přeprava osob do zaměstnání a nákladní přeprava. O to samé usiluje na polské straně Gmina (městský úřad) Radków a některé podnikatelské subjekty v Polsku. Polská strana nechala zpracovat studii zabývající se obnovu této trati již v roce 2006 (viz zde), přičemž náklady na její realizaci byly tehdy vyčísleny na 3 miliony zlotých na 1 km, až k otovické zastávce na 28,5 mil. zlotých, v přepočtu tedy cca 200 milionů Kč. Případným zprovozněním trati se v roce 2001 zabýval i autor článku (viz zde).

Doplnění 25. 6. 2010:

Podle níže zveřejněných snímků z 18. června 2010 je zřejmé, že stavba trati se mírně prodlužuje, zejména v posledním úseku s nákladištěm dosud není ani položen kolejový rošt.

Práce ve Střední Stěnavě a na vjezdu do stanice.
Pohled na obě strany z nadjezdu za stanicí.
Okolní záběry přibližují dokončené kolejiště a přilehlou budovu v Horní Stěnavě.
Velké mosty jsou řešeny pomocí ocelových plnostěnných konstrukcí s průběžným štěrkovým ložem.
Koleje se pozvolna začínají objevovat i v prostoru koncového nákladiště.

aktualizace 4. 8. 2010:

I když s drobným zpožděním a po ještě ne zcela dokončené trati, 28. července konečně vyrazil z Tlumaczówa první vlak ložený kamenivem z nedalekého lomu. Podmínky na nákladišti v Tlumaczówě jsou zatím poněkud provizorní, jak je zřejmé i z následujících snímků z 30. 7. Dopravu na vlečce zajišťuje PKP Cargo.

Lokomotiva SM42–1117 v zatím jen provizorně uzpůsobeném nákladišti kameniva v Tlumaczówě. Materiál z lomu je k trati dopravován nákladními auty a překládán pásovým nakladačem, což si v souhrnu vyžádá zhruba 4 hodiny k naložení jedné soupravy.
V tlumaczówském nákladišti zatím byla dokončena pouze jedna kolej, na zbývajících dvou se pracuje.
Místo nakládky je od přilehlé zástavby odděleno krátkou protihlukovou stěnou.
Doprava kameniva z lomu; v cílovém stavu má auta nahradit pásový dopravník. Posun při nakládce soupravy v Tlumaczówě.
„Sulzer“ ve Střední Stěnavě. PKP PLK zde před otevřením vlečky do kamenolomu přikročilo k rekonstrukci svršku v části kolejiště. Ložená souprava „dumpcarů“ (jedoucí po hlavní trati) s lokomotivou ST43–265 ve Střední Stěnavě.
Další ucelená souprava čeká ve Střední Stěnavě.
Téměř dokončena je i přestavba nadjezdu ve Stěnavě, který byl kromě výměny nosné konstrukce a povrchu komunikace také půdorysně rozšířen.