Stav v 90 letech | poslal Golemklusacek
1085 zobrazenÝ | zav°Ýt okno
Stav v 90 letech