poslal nevyditelny
288 zobrazenÝ | zav°Ýt okno

2010:07:25 20:43:24 | Sony Ericsson W302, 1/8s, f/2.8