naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

naše weby » poznávací značky silničních vozidel v českých zemích – historie a vývoj » pokyny pro přidělování státních poznávacích značek

Pokyny pro přidělování státních poznávacích značekMV – hlavní správa VB

Č.j.VB 20460/302–60 V Praze dne 26.září 1960

T A J N É !

P o k y n y

pro přidělování státních poznávacích značek.

Dosavadní způsob přidělování sérií SPZ již nevyhovuje současným potřebám, neboť se stává nepřehledným a možnosti kombinací písmen by byly v blízké budoucnosti vyčerpány.

HSVB proto přikročuje k novému způsobu přidělování SPZ. Nový systém vychází ze zásady, že každý okres a město Praha bude mít trvale přidělenu jednu nebo více sérií SPZ, při čemž kombinace písmen sérií přihlíží k názvu okresu (viz nový rozdělovník – příloha A). Přidělené série SPZ jsou stejné pro všechny druhy vozidel (vyjma „Pionýrů“, jichž se toto opatření zatím netýká). Nový způsob bude proto vyžadovat, aby při dotazech na držitele vozidel byl kromě série a čísla SPZ vždy uváděn i druh vozidla. Zvláštní SPZ budou i dále tvořeny jen jedním písmenem přiděleným pro celý kraj a okresům přidělovány správou VB.

OVB si budou zrušené SPZ v rámci svých sérií neustále obnovovat, podrobný postup v tomto směru bude dodatečně upraven při změně Instrukce o práci DI.

Na nový způsob rozdělení sérií nelze přejít naráz, neboť by bylo nutné provést úplnou přeregistraci, která by si vyžádala mimořádné administrativní zatížení orgánů VDS, nehledě na materielní potíže s výrobou tabulek SPZ. Tabulky SPZ podle nového rozdělovníku jsou vyráběny postupně. Ve výrobě jsou již SPZ pro vozidla cizinců a pro osobní automobily. Ještě v tomto roce budou vyrobeny SPZ pro nákladní automobily, traktory a přívěsy. SPZ pro motocykly budou vyrobeny v roce 1961. Aby byla celá akce provedena co nejúsporněji, bude využito i těch SPZ, které již byly vyrobeny dříve, jsou již používány a jejichž série podle nového rozdělovníku připadnou jiným OVB (viz nový rozdělovník), aby byla vyloučena duplicita, nebudou zatím zadány do výroby SPZ těchto sérií druhů vozidel, které jsou již používány.

Dočasně, až do úplného přechodu na nový systém, bude nadále platit též starý rozdělovník SPZ (příloha B).

Postupný přechod na nový rozdělovník bude proveden takto:

1) Všechna OVB okamžitě přestanou přidělovat SPZ, jichž série jsou podle nového rozdělovníku přiděleny jiným OVB. Zbylé, nepoužité SPZ OVB sepíše a jejich počet nahlásí SVB. SVB sdělí úhrnný počet nepoužitých SPZ prostřednictvím příslušné SVB tomu OVB, jemuž podle nového rozdělovníku dané série přísluší. Těm OVB, které ještě nebudou mít k dispozici SPZ podle nového rozdělovníku, přidělí SVB jinou sérii podle starého rozdělovníku a to tzv. sérii neutrální, kterou nový rozdělovník neobsahuje. Tyto neutrální série mohou SVB přidělovat v případě potřeby i tehdy, když OVB, které ještě nemá SPZ nově přidělených serií, nevystačí se zásobami dosud přidělenými.

2) OVB, které podle bodu 1) přestane přidělovat SPZ těch serií, které podle nového rozdělovníku přísluší jinému OVB, vyčká, až se počet vozidel, jimž i nadále zůstanou SPZ těchto serií přiděleny, po všech prováděných změnách nejen přo ohlášení vozidla do obvodu jiného OVB, ale i při každé jiné změně, jako při převodu vozidla, změně stanoviště, motoru apod., podstatně sníží. Poté, nejpozději do 1.1.1964, provede jejich výměnu podle nového rozdělovníku. Provedení a ukončení této výměny OVB nahlásí prostřednictvím SVB hlavní správě VB.

3) SVB, jakmile obdrží hlášení o ukončení výměny SPZ od všech OVB, kterým příslušná serie byla podle starého rozdělovníku přidělena, soustředí nepoužité SPZ a zašle je tomu OVB, jemuž jsou podle nového rozdělovníku přiděleny. Jde-li o jiný kraj, vyrozumí o tom současně příslušnou SVB.

4) OVB, které obdrží SPZ příslušící mu podle nového rozdělovníku (ať již vyrobené nebo předané podle bodu 3), započne okamžitě s jejich přidělováním. SVB, která již dříve obdržela SPZ vyrobené podle nového rozdělovníku a dosud je nevydala, vydá je ihned příslušnému OVB. Dosud nepoužité SPZ dříve přidělených neutrálních sérií OVB zatím sepíše a uloží. Správě VB ohlásí jejich počet, aby je tato v případě potřeby mohla ještě dočasně přidělit jinému OVB. Výměnu SPZ vozidel, majících zatím dřívější neutrální serie provede OVB taktéž teprve tehdy, až se počet těchto vozidel podstatně sníží po výměně SPZ při všech změnách podle bodu 2). Konečný termín pro tuto výměnu SPZ bude stanoven dodatečně podle průběhu výměny pod bodem 2) a podle zbývajících počtů nevyužitých neutrálních SPZ. Provedení ukončení výměny SPZ ohlásí OVB rovněž prostřednictvím SVB hlavní správě VB.

5) HSVB bude až do doby, než bude možno zrušit starý rozdělovník a vydat konečný rozdělovník, provádět postupně potřebné změny v obou rozdělovnících.

6) Výměna SPZ podle nového rozdělovníku, které nakonec bude provedena podle bodu 2) a 4), bude provedena bez poplatků a bez náhrad.

7) Při provádění výměny SPZ se založí nové evidenční karty, na nichž se poznamená i dřívější SPZ, dřívější evidenční karty, na nichž se poznamená nová SPZ, se založí do archivní kartotéky. U vozidel, která jsou v evidenci u OVS, se zašle opis karty i OVS v těch případech, kdy OVS ještě nemá evidenční kartu nového vzoru. Jinak postačí zaslat OVS ohlášení o změně SPZ.

Plánování výroby SPZ bude zatím i nadále provádět HSVB, jíž budou OVB prostřednictvím svých SVB hlásit plánovanou potřebu.

Rovněž fakturování SPZ bude zatím prováděno dosavadním způsobem.

Přejímka SPZ od n.p. Tatrasmalt Pohorelá bude však nyní prováděna prostřednictvím ČSAD na vojenské nákladní listy. ČSAD bude vyrobené SPZ přejímat v závodě a dodávat až na příslušné OVB. Prázdné bedny budou OVB vracet n.p. Tatrasmalt Pohorelá rovněž prostřednictvím n.p. ČSAD na vojenské přepravní listy, které s vyžádají u hospodáře příslušní krajské správy MV. Prázdní bedny musí být vráceny nejpozději do 30 dnů. S tímto způsobem vracení beden započnou OVB ihned po dodání SPZ pro osobní automobily.

Evidence motorových vozidel cizinců

V zájmu dalšího zjednodušení agendy dopravní služby i lepšího přehledu o motorových vozidlech cizinců vydávám tyto pokyny:

1) Cizinci (kromě zastupitelských osob uvedených v čl.350 Instrukce o práci DI) předkládají žádost o přihlášení motorového vozidla do evidence u OVB místa svého pobytu na předepsaném tiskopisu. OVB žádost pečlivě přezkoumá především v tom směru, jaká je státní příslušnost žadatele (vozidlům osob bez státní příslušnosti se přidělují obyčejné SPZ). Na žádosti se poznamená serie a číslo povolení pobytu žadatele.

2) OVB přidělí vozidlu SPZ ze značek přidělených podle rozdělovníku připojeného jako příloha A a současně vystaví doklady k vozidlu. Nákladním automobilům se přidělují u cizinců stejné tabulky jako osobním. Kromě MSVB Praha nerozhoduje při přidělení SPZ, jakou má cizinec státní příslušnost.

3) Evidenční kartu vyplní OVB čtyřikrát, jmennou kartu držitele dvakrát. Dvě evidenční karty a jednu jmennou kartu předloží HSVB. Jednu evidenční kartu předloží SVB. V evidenci OVS se motorová vozidla cizinců nevedou.

4) O provedení každé změny žádá cizinec u OVB, kde je vozidlo v evidenci. OVB samo každou změnu provede a zašle SVB a HSVB hlášení změny.

5) Dojde-li k výměně SPZ náhradou za ztracenou nebo zničenou, k přidělení nové SPZ po přestěhování cizince do obvodu jiného OVB nebo převodu vozidla na jiného cizince, musí být HSVB předloženy dvě nové evidenční karty, na nichž se uvede dřívější SPZ, dřívější a nový držitel, současně se HSVB předloží nová jmenná karta. Při převodu vozidla na jiného cizince v obvodu téhož OVB (kromě MSVB Praha) není tedy třeba měnit SPZ.

6) Dojde-li k trvalému odhlášení vozidla při vystěhování z ČSR nebo vyřazení vozidla, nebo k převodu vozidla na čs. občana nebo bezdomovce, musí být HSVB předložen opis hlášení změny (sdělění o odhlášení).

7) Jde-li o převod vozidla na čs. občana nebo bezdomovce, musí tento vždy předložit novou žádost o zapsání vozidla do evidence, i když jde o změnu v obvodě téhož OVB. Spisy vozidel cizinců se ukládají zvlášť.

8) Pokud v těchto pokynech není stanoveno jinak, platí pro vozidla cizinců obdobně všechna ustanovení Instrukce o práci DI. Zejména je nutno přísně dodržovat čl. 286, podle něhož musí být u dovezených vozidel předložen doklad o proclení nebo aspoň souhlas k zápisu do evidence od celnice příslušné podle místa bydliště žadatele. Platnosti pozbývají články 353 až 360 Instrukce.

9) Tyto pokyny nabývají účinnosti dnem 1.října 1960

10) Výměnu SPZ vozidel cizinců provedou OVB na podkladě vlastních evidenčních karet do 31.12.1960. Při provádění výměny postupují podle odst. 5 těchto pokynů. Výměna SPZ se provede bez poplatků a bez náhrad. Odebrané tabulky odevzdá OVB do šrotu podle čl. 343, prvý odstavec Instrukce.

11) Tyto pokyny zatím nemění ničeho nedosavadním způsobu evidování „Pionýrů“ cizinců.

Náčelník hlavní správy VB:

gen. mjr. Jan J a n u l í k  v.r.