index.jpg, 12,4 kB železniční koridory ČR
DALŠÍ STAVBY
ELEKTRIZACE KADAŇ - KARLOVY VARY Elektrizace tratě Letohrad - Lichkov st.hr. předchozí Přeložka Březno u Chomutova Úvod Histor Součas Provoz Techno Foto Odkazy
další  
zpět na obsah DALŠÍ STAVBY zpět  


Viz Fotogalerii Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary.

Historie

Trať z Kadaně do Karlových Varů je nedílnou součástí podkrušnohorské uhelné magistrály z Chebu do Ústí nad Labem. Zajímavostí je zde poměrně neobvyklý levostranný provoz. Elektrizace celé trati probíhala logicky od konců, konkrétně takto:

střídavá trakce
  1. 1968 Cheb - Sokolov
  2. 1982 Sokolov - Nové Sedlo u Lokte
  3. 1983 Nové Sedlo u Lokte - Karlovy Vary
stejnosměrná trakce
  1. 1963 Ústí nad Labem - Třebušice
  2. 1989 Třebušice - Chomutov
  3. 1990 Chomutov - Kadaň
A tak jako poslední zbyl inkriminovaný úsek - opět logicky se stykem obou napájecích systémů (25 kV, 50 Hz a 3 kV ss). V osmdesátých letech byla jeho elektrizace naplánována do období 1991 - 1995, v devadesátých letech do období 2001 - 2004. Předpokládané náklady byly na konci tisíciletí vyčísleny na 2,2 mld.Kč. Je až s podivem, že tak důležitá trať s intenzivní nákladní dopravou čeká na své zadrátování tak dlouho. Vzpomeňme například elektrizaci úseku Plzeň - Klatovy, dokončenou v roce 1996...

Současnost

A tak po všech peripetiích se konečně od slov k činům dostává tato dvoukolejná trať až nyní, kdy nákladní doprava slábne. Projekt stavby vypracovala společnost SUDOP Praha. Současně se již od července 2003 soutěžilo o samotného dodavatele obou staveb - předelektrizačních úprav (PEÚ; týkajících se svršku a spodku) a samotné elektrizace. Přibližně na začátku listopadu 2003 obě stavby bez jakékoliv publicity započaly (i když elektrizace oficiálně začala až 15.1.2004; patky TV stožárů z roku 2003 tedy snad byla předelektriazční úprava?). Elektrizaci samotnou provedla společnost Elektrizace železnic Praha, PEÚ pak "Sdružení Kadaň - Karlovy Vary - PEÚ" (Skanska ŽS, Viamont DSP a Chládek & Tintěra). Harmonogram předpokládal dokončení do prosince 2006 a zkušební provoz od června 2006, vývoj na stavbě však dovolil posunout termín kompletního dokončení na polovinu roku 2006 - za celkových nákladů 2 715 572 000 Kč. PEÚ byly dokončeny v únoru 2006, za nákladů 810 milionů korun bez DPH.

Jak již bylo napsáno, projekt je rozdělen do následujících dvou staveb:

Předelektrizační úpravy (PEÚ)
Ve jednotlivých stanicích byla upravena zhlaví, vypuštěny některé kolejové spojky a rozloženy křižovatkové spojky v hlavních kolejích do jednoduchých. V žst. Perštejn byly zrušeny koleje č.3 a 6a a zbyly tak jen koleje č.1, 2 a zkrácená č.4. Stanice Stráž nad Ohří byla pro zlepšení směrových poměrů značně přestavěna, což zahrnulo i ostrovní nástupiště s úrovňovým přístupem. Ve Vojkovicích nad Ohří se zrušily koleje č.6a a 6b, v Ostrově nad Ohří č.4a a 6a. Ve stanici Hájek byla zrušena celá lichá část kolejiště (č.3 a 5; na straně u budovy) a v Dalovicích ubyly koleje čísel 5a a 4b. Další úpravy v širé trati byly navrženy pro dodržení rychlosti 80 km/h s lokálními omezeními na 70 km/h (pro naklápěcí vozidla rychlost 100 km/h). Položení nového svršku tvaru S49 na pražcích B91, SB8, případně nových B03 bylo realizováno v části úseku Kadaň - Klášterec nad Ohří v obou kolejích, v místě nového mostu v úseku Klášterec nad Ohří - Perštejn, v 1.TK v délce přes 1 kilometr u Perštejna v témže úseku, v délce asi 2 km v 1. koleji následujícího úseku do Stráže, kompletně v 1. koleji mezi Vojkovicemi a Ostrovem a v obou kolejích pak mezi Hájkem a Dalovicemi a Dalovicemi a Karlovými Vary. Provedena byla na určitých místech i sanace spodku a výstavba odvodnění. Rekonstrukcí prošlo 7 mostů, 1 propustek a dva nadjezdy. Zásadní byla rekonstrukce velkého mostu přes Ohři v Klášterci. V roce 2005 zde obě koleje obdržely novou ocelobetonovou spřaženou konstrukci s příhradovými nosníky. Oproti stavbám na koridorech se nekonaly žádné "podchodové orgie". Přejezdy byly opraveny z důvodu rekonstrukce trati v místě ve stanicích Perštejn, Vojkovice, Dalovice a dále 2 kusy mezi Hájkem a Dalovicemi a jeden v Karlových Varech-Bohaticích. Stavba se logicky dotkla i hojného počtu mechanických návěstidel - v letech 2004 až 2005 všech 17 návěstidel zmizelo!

Elektrizace trati
Samotné trakční vedení (TV) bylo postaveno v běžných typových sestavách ČD, a sice J (ss) a S. Novinkou je ovšem využití nových "žebříkových" sloupů typu DS, podobně jako na reelektrizované trati Rybník - Lipno nad Vltavou. Rozsah elektrizace je od km 137,935 u Kadaně do km 184,650 u Karlových Varů. Styk proudových soustav je na širé trati u Kadaně v km 138,875. Délka elektrizace je tedy 46,715 km (0,940 km / 45,775 km). Elektrickému provozu slouží nové trakční transformovny v Kadani a v areálu rozvodny ZČE v Karlových Varech-Bohaticích, dále spínací stanice (SpS) ve Vojkovicích a opravna TV v Karlových Varech. Trať je napojena na elektrodispečink ČD v Ústí nad Labem. Stavba obsahuje i další objekty, především zbudování nových staničních zabezpečovací zařízení ve všech stanicích (Klášterec n.O., Perštejn, Stráž n.O., Vojkovice n.O., Ostrov n.O., Hájek, Dalovice a Karlovy Vary). Tamtéž byla zřízena elektronická stavědla, obsluhovaná z jednotných pracovišť JOP. Dále došlo k výstavbě dálkové i místní kabelizace v celé trati a 1850 metrů protihlukových stěn. Tyto změny umožnily snížit počet provozních zaměstnanců cca o 100!

29.11.2005 projela první elektrická lokomotiva z Karlových Varů do Vojkovic nad Ohří. K začátku GVD 2005/2006 tak začaly vlaky jezdit s elektrickou lokomotivou v celé trase, pouze v dosud nehotovém úseku Kadaň - Vojkovice nad Ohří s motorovou přípřeží. Na jaře 2006 byla zapojena nová ZZ. Elektrický provoz v celém úseku byl zahájen 26.5.2006.


Nepřetržité výluky v roce 2005

Úsek Kolej Směr Období
Klášterec nad Ohří - Perštejn 1.TK z Kadaně 23.3. - 10.6.
Klášterec nad Ohří - Perštejn 2.TK do Kadaně 10.6. - 29.8. a 13.9. - 11.10.
Perštejn - Stráž nad Ohří 1.TK z Kadaně 20.5. - 31.5. a 13.9. - 11.10.
Perštejn - Stráž nad Ohří 2.TK do Kadaně 31.5. - 10.6. a 3.8. - 13.9.
Stráž nad Ohří - Vojkovice nad Ohří 2.TK do Kadaně 5.7. - 20.7.
Vojkovice nad Ohří - Ostrov nad Ohří 1.TK do Kadaně 11.3. - 24.5.
Ostrov nad Ohří - Hájek postupně obě - 2.8. - 10.10.
Hájek - Dalovice postupně obě - 7.3. - 25.7.

Kolejové uspořádání
žst.Klášterec nad Ohří leden 2000 7,3 kB
žst.Perštejn leden 2000 5,9 kB
žst.Stráž nad Ohří leden 2000 6,5 kB
žst.Vojkovice nad Ohří leden 2000 7,9 kB
žst.Ostrov nad Ohří leden 2000 9,2 kB
žst.Hájek leden 2000 6,8 kB
žst.Dalovice leden 2002 9,2 kB
vysvětlivky


Viz Fotogalerii Elektrizace Kadaň - Karlovy Vary.