Diskuse » Železnice » Tratě na Vysočině » Archiv diskuse Tratě na Vysočině do 11. 2. 2021 « předcházející | další »

Archiv diskuse Tratě na Vysočině do 11. 2. 2021

dolů
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda
odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři
   autor příspěvek
Bw_Ig
Pátek, 15. ledna 2021 - 10:36:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 586
Registrován: 7-2012
Že se Vám zdá divné co to sem vkládám. No ale to je součástí "územního rozhodnutí" - aneb co všechno nedělá úředník KÚ Jihlava:

Přílohou oznámení bylo „Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb“, které v září 2020 zpracovala p. XX. Botanický průzkum identifikoval 320 druhů bylin, keřů a stromů (zjištěn 1 zvláště chráněný druh – tařice skalní). Botanickým průzkumem bylo zjištěno, že podél vodních toků a drážního tělesa se nacházejí nezanedbatelné množství invazních a nepůvodních druhů rostlin. Zjištěna byla převaha rostlin antropogenně ovlivněných ploch (zemědělské, ruderalizované plochy), synantropní vegetace. Zoologickým průzkumem bylo zjištěno 158 druhů bezobratlých (2 zvláště chráněné druhy – čmeláci, mravenci).a 94 druhů obratlovců (9 druhů obojživelníků, 4 druhy plazů, 66 druhů ptáků, 15 druhů savců), z toho 22 zvláště chráněných druhů (silně ohrožené druhy – blatnice skvrnitá, skokan zelený, kuňka obecná, rosnička zelená, ještěrka obecná, slepýš křehký, čáp černý, kavka obecná, žluva hajní, ohrožené druhy – ropucha obecná, užovka obojková, čáp bílý, koroptev polní, moták pochop, rorýs obecný, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, veverka obecná). Pro zvláště chráněné druhy, u kterých je předpoklad, že bude ovlivněn jejich biotop či bude nutný transfer je potřebná výjimka dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Liniová stavba prochází územím jež je biologicky rozmanité, ale její vliv na biologickou rozmanitost při dodržení navržených opatření (kapitola D.IV. oznámení) je nevýznamný. Záměr vyvolá kácení mimolesních dřevin (4 414 ks, 143 015 m2 zapojených porostů). Památné stromy nebudou záměrem dotčeny. Stavba zasahuje do zvláště chráněného území Moravská Dyje (přírodní památka) a do ochranných pásem přírodní památky Černíč, přírodní rezervace Zaječí skok, přírodní památky Šlapanka. Železnice se dotýká významných krajinných prvků (kříží vodní toky, vede po březích rybníků (v úsecích vedoucích lesními porosty bude stavba probíhat pouze na drážním tělese). Do koryt Jihlavy, Třešťského potoka, Moravské Dyje nebude při rekonstrukci mostních objektů zasahováno. Do plochy údolní nivy Jihlavy, Třešťského potoka, Moravské Dyje nebude zasahováno, dojde však ke kácení dřevin v blízkosti železničního tělesa. Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků zůstanou zachovány. Železnice v celé své délce kříží skladebné prvky územního systému ekologické stability. Částečně mohou být ovlivněny okraje lokálních i regionálních biocenter v souvislosti s kácením dřevin. Migrační prostupnost zůstane zachována. Trasa nepřeruší hlavní migrační koridor obojživelníků, plazů (navrhované mostní objekty překonávající vodní toky jsou navrženy dostatečně kapacitní a vhodné pro migraci zástupců obojživelníků). Nedochází k omezení průchodu zvláště chráněných druhů velkých savců v lesním komplexu mezi Sedlejovem a Hodicemi. Do přírodního parku záměr nezasahuje. Vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality Šlapanka a Zlatý potok, Zaječí skok byl orgánem ochrany přírody Krajského úřadu Kraje Vysočina vyloučen. K ovlivnění evropsky významné lokality Moravská Dyje bylo zpracováno v samostatné příloze Posouzení vlivu záměru na lokality NATURA 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.“ zpracované v září 2020 autorizovanou osobou se závěrem, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významné lokality Moravská Dyje. Kabelová trasa je v úsecích souběhu s tokem Moravské Dyje vedena vždy na opačné straně kolejiště, než je koryto řeky, tím je minimalizováno riziko ovlivnění vodního toku, a to jak pádem vykopaného materiálu, tak je částečně sníženo riziko havarijních stavů při vlastní stavební činnosti.
Nechic
Pondělí, 18. ledna 2021 - 15:03:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2792
Registrován: 4-2010
Jako náhodný turista, který nechce do sněhů Vysočiny vjíždět autem, jsem velmi překvapen, že o víkendu na Tři Studně nejede ani VHD kolo a přitom tam doprava kolabuje. Jen takový povzdech
Pondělí, 18. ledna 2021 - 19:19:39  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1053
Registrován: 3-2018
Nechic: Protože je to Vysočina... Víkendový autobus v tomto kraji je téměř nadpřirozený jev. [sad] Přitom zejména v turistických oblastech by zájem určitě byl.
Pondělí, 18. ledna 2021 - 19:38:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 925
Registrován: 3-2009
Víkendový autobus v tomto kraji je téměř nadpřirozený jev.
Jak kde, třeba kolem Jihlavy jich za poslední roky přibylo poměrně hodně a na některých trasách je i o víkendu spojení cca po 2 hodinách (směr Pelhřimov, Velké Meziříčí, Kamenice, Brtnice).
I kolem Havlíčkova Brodu a Chotěboře už na některých trasách víkendová doprava existuje. Teď jsou některé spoje dočasně omezené kvůli covidu, v JŘ mají poznámku "nejede do 6.3."

Turistické oblasti vč. Žďárských vrchů by zlepšení potřebovaly, to samozřejmě bez diskuze.

Aspoň trochu něco jezdí na linkách do Svratky (o víkendu se dá "aspoň nějak" dostat jak z Hlinska, ze Žďáru, z Nového Města i z Poličky), ale také to není "ono", v porovnání s obsluhou turistických míst ve většině ČR.
Nechic
Úterý, 19. ledna 2021 - 09:09:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2793
Registrován: 4-2010
Tam zrovna si myslím, že by to i řada řidičů uvítala, protože tamní provoz je, když ne o život, tak o plechy, o zapadnutí, o nervy.
Úterý, 19. ledna 2021 - 13:56:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 806
Registrován: 10-2010
Některé víkendové spoje jsou objednávany a zaplaceny obcemi. Nevím jak teď, ale v 9/2020 u nich byla v jízdním řádu poznámka, že na nich platí tarif vyhlášený dopravcem (a nikoliv VDV).
Neděle, 24. ledna 2021 - 11:46:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 871
Registrován: 2-2013
https://www.youtube.com/watch?v=qGHiPeVrCkw&t=32s
Neděle, 24. ledna 2021 - 17:53:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 929
Registrován: 3-2009
Některé víkendové spoje jsou objednávany a zaplaceny obcemi.
Takových je aktuálně naprosté minimum.

Nevím jak teď, ale v 9/2020 u nich byla v jízdním řádu poznámka, že na nich platí tarif vyhlášený dopravcem (a nikoliv VDV)
Kdeže loňské sněhy jsou... dneska už u skoro žádného spoje takovou poznámku nenajdete.
Sobota, 30. ledna 2021 - 09:25:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 15487
Registrován: 12-2007
Videosestřih s mechanickými vs. světelnými návěstidly v žst. Stařeč (4 - 9/2020, včetně záběrů z posledního dne provozu mechanických návěstidel před vypnutím původního zab. zař.): https://www.youtube.com/watch?v=Ose2weUgD_E

Ve druhé části sestřihu jsou obsaženy i fotky s (již neexistujícími) mechanickými návěstidly v dalších třech stanicích na trati č. 241 + pojednání o tzv. Stařečské spojce, která mj. "umožní vedení VRT-vlaků Praha - Třebíč - Znojmo v plánovaném 2h taktu" + bude znamenat vedení Os vlaků v relaci Třebíč - Jihlava zajížďkou o 5 km delší než nynější trasa, čímž pádem už Os vlaky nepojedou po nynější trase přes Krahulov, kterážto trasa (po Okříšky) - dle vyjádření orgánu - "bude okolo roku 2021 elektrizovaná".

V sestřihu jsou přiloženy i fotky výpravní budovy žst. Stařeč (jejíž velikost souvisí s tím, že prapůvodně šlo o nádraží sloužící městu Třebíči, než o dalších 15 let později byla vybudována trať vedoucí skutečně přes Třebíč) - tedy stanice umístěné v místě, kde (dle dalšího vyjádření jistého multifunkčního orgánu) by byl problém se "strmým stoupáním" a "vysokou nadmořskou výškou vůči Třebíči"** (čímž dotyčný orgán na odkazovaném videu zdůvodňuje výstavbu spojky).

** Čímž pádem z tohoto orgánova vyjádření asi nemá moc smysl řešit systémovou autobusovou dopravu ve větší části Kraje Vysočina, protože větší část kraje (včetně zmiňovaných Tří Studní, potažmo Žďárska) se nachází ve vyšší nadmořské výšce než žst. Stařeč + mnohdy okolo nich jsou i výrazně prudší kopce než jaké jsou mezi městem Třebíč a nádražím Stařeč.
Sobota, 30. ledna 2021 - 13:24:12  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 10
Registrován: 8-2019
Dobré odpoledne,
když už to David tak pěkně shrnul, zeptal bych se zda jsou nějaké plány s tratěmi na rameni 322 a 323. V plánech investic ani plánech výluk SŽ na 2021 až 2023 jsem mimo opravu několika přejezdů nic nenašel.

Konkrétně na trati 240 zvýšení propustnosti Jihlava - Luka n. J., vybudování traťového zabezpečovacího zařízení v úseku Luka n. J - Krahulov, odstranění propadu rychlosti v v úseku Luka n. J. - Bítovčice, zvýšení traťové rychlosti v úseku Okříšky - Třebíč, rekonstrukce ŽST Kralice n. O. včetně SZZ a DOZ.

Na trati 241, zda je v plánu vybudování TZZ a přechod na DOZ.

Na trati 246, zda je v plánu rekonstrukce žst. Novosedly (SZZ, výstavba nástupišť, změna konfigurace kolejiště, zvýšení rychlosti při průjezdu a přechod na DOZ.
Předem díky
Sobota, 30. ledna 2021 - 15:38:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1785
Registrován: 12-2007
R_961: Když to dobře půjde, tak letos by se měla udělat zabezpečovačka v Miroslavi a Moravských Budějovicích (tady vč. jednoho zhlaví). Ještě je v plánu oprava úseku Krumlov - Bránice, kde by mělo dojít i ke zvýšení rychlosti. Příští rok by se měl kompletně opravit úsek Mikulov - Novosedly, který by měl být ve stejných parametrech jako předchozí úseky dělané v rámci revitalizace. Další velký akce se začnou připravovat zřejmě až po dokončení a schválení SP železničního spojení Brno - Znojmo (tj. v létě), protože dochází k velkým změnám konfigurace kolejiště prakticky ve všech stanicích, i v Novosedlech. Hodně se to přizpůsobuje i požadavkům pro nákladní dopravu (ve spolupráci se ŽESNAD). Trochu v předstihu by se mohla začít připravovat rekonstrukce ŽST Hrušovany nad J.-Šanov a Rakšice. V plánu se také objevila akce Modernizace trati Zastávka u Brna - Třebíč - Jihlava, která samozřejmě zahrnuje i elektrizaci. Co se týče trati 241, tam zatím nepadla žádná konkrétní akce, tak snad brzy něco vyleze.

Drobný akce týkající se přejezdů nezmiňuju, ty žádný extra přínos nepřinesou. Závěrem ještě jedna zajímavost, v Krahulově se podařilo zprovoznit další vlečku (ta s tou výsypnou rampou) a od letoška by měla být i používána, tak uvidíme [ok]
Sobota, 30. ledna 2021 - 16:59:20  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11
Registrován: 8-2019
Díky za informace, pokud by se ty Novosedly podařilo upravit, tak právě nákladní doprava by v tomto úseku mohla jezdit i v noci. U té modernizace Zastávka - Jihlava se obávám, že to skončí pouze nějakou studií proveditelnosti a nějaké možné investice (nemyslím nejnutnějším opravy v režii jihlavské traťovky, které stav trati spíše zhoršují) se zastaví. Takové čekání na Godota

(Příspěvek byl editován uživatelem r_961.)
Sobota, 30. ledna 2021 - 18:22:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 349
Registrován: 6-2016
Kubam:
"V plánu se také objevila akce Modernizace trati Zastávka u Brna - Třebíč - Jihlava, která samozřejmě zahrnuje i elektrizaci."
No, nějaká modernizace tratě 240 se určitě hodí, ale elektrizace podle mě není potřeba. Od loňského roku všechny rychlíky z jižních Čech mají v Jihlavě úvrať a je potřeba tak jako tak výměna lokomotivy. V této situaci je pak jedno, zda se změní el. lok. za motorovou nebo za druhou elektrickou. Jiná situace by samozřejmě byla, pokud by na této relaci jezdily jednotky, např. třívozový Panter. A co se týče osobních vlaků, tak mezi Jihlavou a Třebíčí jezdí v pracovní dny sólo 814, tudíž se obávám, že případná elektrizace by nebyla ekonomicky efektivní.

Ještě si dovolím dotaz, který se spíše týká jihozápadní Moravy. Plánuje se v nějaké stanici na Znojemsku a v širším okolí trvalé zachování mechanických návěstidel? Bylo by fajn, kdyby v nějaké stanici zůstaly mechaniky trvale, podobně jako v Martinicích v Krkonoších. Nevím, jak teď, ale ještě před pěti lety byla na Znojemsku snad největší koncentrace mechanik v celé republice (dlouho jsem tam nebyl) a na každém nádraží stáli "dva výpravčí." [sad]
Sobota, 30. ledna 2021 - 18:35:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2009
Registrován: 8-2017
Od loňského roku všechny rychlíky z jižních Čech mají v Jihlavě úvrať a je potřeba tak jako tak výměna lokomotivy.
To už bude o nějakej ten pátek dýl, než od minulýho roku. [wink] A jinak řídicí vozy už byly vynalezeny a to, že by bylo v oběhu o jednu lokomotivu míň, by taky nebylo k zahození. Krom toho, že diesely nebudou.
Sobota, 30. ledna 2021 - 18:49:00  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 350
Registrován: 6-2016
M250.0:
"To už bude o nějakej ten pátek dýl, než od minulýho roku. [wink] A jinak řídicí vozy už byly vynalezeny a to, že by bylo v oběhu o jednu lokomotivu míň, by taky nebylo k zahození. Krom toho, že diesely nebudou."
Narážel jsem na to, že v prosinci 2019 byl zrušen/přetrasován rychlík Hejtman do Havlíčkova Brodu a od té doby všechny rychlíky z jižních Čech pokračují na Brno (příp. končí/začínají v Jihlavě). Co se týče zbytku příspěvku, tak máte pravdu, neuvědomil jsem si, že se elektrizací tratě v kombinaci s nasazením řídících vozů ušetří lokomotiva.
Sobota, 30. ledna 2021 - 23:08:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1006
Registrován: 10-2009
Alex 7: jediné stanice s mechanikami jsou už jen Mor. Budějovice (vjezd, odjezd) a Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (jen odjezd), kde jsou i mechaniky pro posun. Ostatní stanice už jsou plně světelné-co se týče návěstidel. ( Vlastně ještě Hodonice, ale tam jen vjezd od Božic. A Božice=pouze vjezdy, stanice bez odjezdových návěstidel.)
Kronika žst. Znojmo 1869-2016, pomozte s její kompletací.
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
www.svd-jzm.cz
Neděle, 31. ledna 2021 - 05:16:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1071
Registrován: 3-2018
Prdík83: Ještě Miroslav, ale ta také v dohledné době skončí.
Neděle, 31. ledna 2021 - 09:04:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1007
Registrován: 10-2009
Starý Hanák: pravda. Díky. Ta mi nějak vypadla z hlavy.
Kronika žst. Znojmo 1869-2016, pomozte s její kompletací.
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě
www.svd-jzm.cz
Neděle, 31. ledna 2021 - 09:56:50  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1786
Registrován: 12-2007
R_961: Co se týče Novosedel, tak i dnes mohou jezdit nákladní vlaky přes noc a právě přes noc je jediná situace, kdy stávající Novosedly až tak nevadí. Jinak je problém hlavně ten, že se jedná o nejkratší železniční stanici na trat, další větší nedostatky je pak zabzař (propad rychlosti a absence dvou signalistů v části dne). To samozřejmě platí i o dalších stanicích na téhle trati.
Já si myslím, že se SP k části Zastávka - Jihlava dělat nebude, ale rovnou se bude dělat záměr projektu, ale je možný, že se pletu. Samozřejmě nejde očekávat nějaký megalomanský přeložky, který byly původně v plánu. Vidím to na dodělání úseků, který nebyly součástí revitalizace, elektrizace celýho úseku a především zkapacitnění úseku Okříšky - Jihlava, který to potřebuje jako sůl, včera bylo pozdě.

Alex7: Opodstatnění elektrizace už tu popsali jiní, pro rychlíky bez debat a i pro ostatní vlaky (lepší dynamika). Pokud by to zůstalo jen do Zastávky, tak je to k ničemu a většina vlaků bude jezdit v dieslu i pod dráty a pokud se to protáhne dál, tak už je to potřeba dotáhnout až do Jihlavy. Pak už by zbyl jen úsek z Okříšek na Znojmo a to by mohlo být důležitý v budoucnu pro nákladní dopravu.
Co se týče zachování mechanik, tak se naštěstí žádné neplánuje, to by byl zabiják té trati. Ty stanice potřebují zlepšit parametry ve všech směrech a ne zachovat stav ze začátku 20. století. To by šlo tak někde na místní dráze. Mechaniky jsou sice hezký, ale zabraňují rozvoji železnice.
Pondělí, 01. února 2021 - 22:02:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 81
Registrován: 9-2018
Pomalu se bude tvořit GVD 2022, navrhuji proto k debatě nějaké návrhy pokud někdo bude chtít může se vyjádřit, pak by se to mohlo odeslat na kraj:

1.
trať 241 a návaznosti Os v Okříškách. Nelze předpokládat že se změní křižovování R11 místo Krahulova na ideální Okříšky, bylo by dobré aby Os měly návaznost i od a na Brno, tzn příjezd do Okříšek cca o 8 min dříve/ později. Toho lze docílit
a) projíždením některých stanic - Kojetice, Stařeč apod./ pův.navrhováno/
b) nasazením rychlejších vozidel RS1 apod
c) křižováním místo v Šumné tak v Grešl.Mýtě, příp kombinací tohoto

2.Sp vlaky Znojmo- Havl. Brod - zvážit zastavení v Lukách nad Jihlavou, jednak je to dost velké sídlo, a hlavně spojení Znojemska s rekreační oblastí / cyklistika, lyžování/

3. Sp. vlak- H. Brod - Znojmo 1935 Saugvinon odj HB 19.03, zvážit provoz vlaku i v jiné dny, min čt a pátek. Jednak studenti, a pak jednodenní cesty ze Znojma vlakem je potřeba nyní z Prahy odjet max v 15.04, což je poměrně dost brzy.
Úterý, 02. února 2021 - 21:35:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 2026
Registrován: 8-2017
1. Je naopak vhodné držet v Okříškách ostrý přípoj na Jihlavu, který je aspoň trochu atraktivní. Na Třebíč budou vždycky hrát prim autobusy, vlakem je to děsná zajížďka.

2. Pro rekreační vyjížďku ze Znojma mají ty Sp stejně nevhodné polohy. Smysl by to mělo snad jen u toho 1935, ale chybí protivlak ráno.
Čtvrtek, 04. února 2021 - 17:02:25  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 462
Registrován: 5-2006
V Okriskach by bylo naopak velmi potřebné obnovení přípoje od Znojma na Brno. Autobusy jsou proškrtány a přípoj není
Pátek, 05. února 2021 - 14:56:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6391
Registrován: 12-2004
Milan11111: Velmi potřebné pro koho??
Pro cestující Znojmo - Brno?
Pátek, 05. února 2021 - 17:41:06  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1080
Registrován: 3-2018
Zzz: Milan1111 měl zřejmě na mysli cestující z Mor. Budějovic, Jaroměřic apod... Dá se využít autobus přes Třebíč, ale ten jezdí o víkendech ještě méně než vlak.
Pátek, 05. února 2021 - 21:39:31  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 463
Registrován: 5-2006
Zzz: více-méně jak píše Starý Hanák pro všechny obce od Grešlového Mýta po Hvězdoňovice. Spojení do Brna se výrazně zhoršilo. Přičemž jde o několik minut. Stačilo by ze Znojma dříve vyjíždět a křižovat na Grešlovém Mýtě.
Sobota, 06. února 2021 - 07:52:28  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6392
Registrován: 12-2004
Milan11111: A proto je dobře, že se začne konečně ve větším očkovat, aby se situace vrátila alespoň do předcovid stavu.
Sobota, 06. února 2021 - 11:39:23  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 464
Registrován: 5-2006
Zzz: nejsem proti očkování, naopak jej podporuju. Nicméně se obávám, že nám sebelepší očkování neobnoví přípoje v Okříškách na Brno. K tomu je třeba politická vůle v Jihlavě.
Sobota, 06. února 2021 - 12:21:02  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 11384
Registrován: 6-2004
http://www.jizdni-rady.nanadrazi.cz/jizdni-rad/2003-2004/2003-200 4_241.pdf

pěkně netaktově, krááásný jízdní řád to tehdá všade býval, ležet v tom a kochat se ...
Sobota, 06. února 2021 - 12:33:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 8133
Registrován: 12-2011
Už zase došly prášky nebo co? [crazy]
Sobota, 06. února 2021 - 13:20:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6394
Registrován: 12-2004
Milan: Ale vrátí se "dvouhodina" o víkendu MB -Třebíč žel. st.
Hlavně se vrátí všechny Ex 108 na Znojmo - Brno apd.
Sobota, 06. února 2021 - 13:49:18  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 465
Registrován: 5-2006
Zzz:Ex Znojmo-Brno je pro třeba takového obyvatele Čechočovic celkem k ničemu.
Sobota, 06. února 2021 - 15:54:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 35
Registrován: 12-2019
Milan11111: Takže ve jménu pár jednotlivců do Brna zničit přípoje pro většinu směr Jihlava. Neupadl jste náhodou v poslední době?
Sobota, 06. února 2021 - 16:34:51  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 6395
Registrován: 12-2004
Milan: Já měl na mysli hlavně MB apd..
Čechočovice si dojedou busem do Třebíče na žel.st.
nebo na AN na UB, pokud by to zrovna navazovalo.
Neděle, 07. února 2021 - 17:17:13  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 133
Registrován: 10-2013
Píše se rok 2013 a rychlík Rožmberk s 754.046 je pomale připravený k odjezdu ze stanice Jihlava do Bohumína s přímým lůžkovým vozem do Košic.To už snad není ani pravda[happy]
Neděle, 07. února 2021 - 20:28:07  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1545
Registrován: 8-2010
PetaZ: dole na fotce ovšem máte uvedeno 17.5.2008.
Neděle, 07. února 2021 - 22:53:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 466
Registrován: 5-2006
Pozor vlak: Proč zničit přípoje směr Jihlava? Zachovány by byly přípoje jak na Jihlavu, tak na Brno, vždyť rychlíky se křižují standardně v Krahulově.
Neděle, 07. února 2021 - 22:55:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 467
Registrován: 5-2006
Zzz: Moravským Budějovicím chybí provázanost v Okříškách s R na Brno asi nejvíce, uznávám.
Pondělí, 08. února 2021 - 00:45:36  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 36
Registrován: 12-2019
Neboli příjezd 50, odjezd 10, přestup směr Jihlava 17-18 minut. Čili na Brno to bude hned, zato velkou oklikou, na Jihlavu relativně rozumné, ale s přípojem pro denní cesty šíleným. Už dneska to je na hraně. No ale co, bude to na oba směry zhruba srovnatelně blbý. Cestující sice zmizí i v tom poněkud méně beznadějném směru, ale v obou směrech tak nějak stejně, tak aspoň zavládne spravedlnost...[uhoh]
Pondělí, 08. února 2021 - 10:15:41  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 82
Registrován: 9-2018
Ono je problém že spojení Znojmo - Jihlava osobákem s přestupem na R je i tak stejně nekonkurenceschopné.Možná tak spěšnými vlaky, ale těch jezdí jen pár. Stejně tak Zn - Praha s přestupy Os-R-Sp-R .Ale použitelné pro některé. Proto si myslím že těm kdo už jedou z jakéhokoli důvodu vlakem je celkem jedno jestli počkají v Okříškách o 10 min déle./ navíc při použití lepších vozidel a projížděním některých zastávek by se ušetřil čas na tomto/

Co je tak odhad, že když ještě křižovaly rychlíky v Brancouzích, byl počet přestupujících od Brna a od Jihlavy tak půl na půl,ale celkově bída. A nyní je tedy stav polovina té bídy...[blush]
Pondělí, 08. února 2021 - 10:38:42  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 468
Registrován: 5-2006
Pozor_vlak: zato velkou oklikou.. ano, ale je ta možnost. Nyní je v Okříškách "připoj" na Brno za +- 115 minut... Do Brna se téměř nelze dostat.
Pondělí, 08. února 2021 - 19:12:53  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 37
Registrován: 12-2019
No a teď se nad tou cestou do Jihlavy zamyslete třeba z Hvězdoňovic. Znojmo samotné má samozřejmě hlavně busy. To ale třeba Moravské Budějovice do Třebíče taky.
Pondělí, 08. února 2021 - 22:03:32  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 469
Registrován: 5-2006
Pozor vlak: Ano, cesta do Jihlavy bude možná i z Hvězdoňovic, bude-li přípoj na Brno [happy] Rychlíky se přeci křižují za standardního stavu v Krahulově. Nevidím v tom problém.
Pondělí, 08. února 2021 - 22:36:19  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 38
Registrován: 12-2019
No, akorát se tím půlhodinová cesta výrazně prodlouží, detail. A to proto, aby někdo nemusel na rychlík do Třebíče busem. Skvělý nápad, je-li tedy vaším cílem vylidnit a zavřít tu 241 definitivně.
Úterý, 09. února 2021 - 07:44:52  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 470
Registrován: 5-2006
Pozor vlak: Na danou věc máme rozdílný názor. Nedomnívám se že v současnosti je to lepší než dřív, když je do druhého největšího města ČR 'přípoj' na R za 115 minut. Toto nehodnotím jak zlepšení.
Úterý, 09. února 2021 - 08:38:44  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 213
Registrován: 9-2005
Přinejmenším ty vlaky, které čekají v Jaroměřicích cca. 12 minut na přípoj, tak by mohly jet z Okříšek o pár minut později (13:02, 15:02 v neděli) nebo z Jaroměřic o pár minut dřív (12:31 v sobotu), aby se ten přípoj od Brna / na Brno stíhal. Např. 17:38 ze Znojma by mohl vyjíždět už cca. 17:24, aby stihl křižování s protijedoucím Os v Grešlové Mýtě a se spěšňákem v Jaroměřicích a dojel do Okříšek zavčas na přípoj na Brno. Pokud by to těsně nevycházelo, tak by tak mohl jet aspoň o víkendu, kdy protijedoucí spěšňák nejede a kdy je spojení z Moravskobudějovicka na Brno mizerné.
Od roku 1985 Za Moravu! Moravská národní obec
Úterý, 09. února 2021 - 09:04:05  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 39
Registrován: 12-2019
Tak pro cesty na brněnský rychlík je z MB a Jaroměřic k dispozici tohle, menší vesnice na trati mohou o víkendu využít toto přemostění mezi Os na 241 a S4 z Třebíče (byť ono je asi určeno hlavně pro cesty Znojmo - Třebíč a zpět), v kladiva se jistě taky nějak dostanou, to se mi nechce zkoumat. Zejména z těch Jaroměřic mi to přijde takové jaksi jednoznačné.
Úterý, 09. února 2021 - 18:47:33  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 12
Registrován: 8-2019
Pro Kubam- Dobrý den,
tady se píše https://zakazky.spravazeleznic.cz/contract_display_9125.html, že spolu s opravou SZZ bude vybudováno i TZZ do Grešlového Mýta. Které další úseky na trati 241 aktuálně mají TZZ vybudováno?
Klasik
Úterý, 09. února 2021 - 19:07:15  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 122
Registrován: 7-2014
R_961: Traťovina je akorát v úseku Znojmo - Olbramkostel, Šumná - G. Mýto a pak až Luka n. J. - Jihlava.
Úterý, 09. února 2021 - 20:11:16  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 1787
Registrován: 12-2007
R_961: tak jak napsal Klasik
Úterý, 09. února 2021 - 20:17:21  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 13
Registrován: 8-2019
díky za info
Úterý, 09. února 2021 - 21:54:27  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 83
Registrován: 9-2018
Postupná degradace dříve využívané trati 241:

1993 - Zrušení rychlíku Dyje Praha - Znojmo
2000 - nasazení Šukafonů 810 / oproti daleko pohodlnějším M262+ Bix/
2003 - zrušení Sp vlaků H.Brod - Znojmo, na trati 240 zavedeny taktové polohy R, ale přípoje v Okříškách
jen náhodné. Zde je největší odlliv cestujících,

2005 polohy Os se konečně přispůsobily R v Okříškách,ale cestující už byly vyhnáni nádale se vozí spíše
vzduch
2006 -zrušení rychlíku Pá/Ne rychlíku Praha - Znojmo
2010 - Zrušení Jemnice, tj další odliv cestujících
2019 - Konec přípojů v Okříškách na R Brno


Kladných věcí bylo pramálo. Dejme tomu zavedení Sp Zn -H. Brod cca 1994 - 2004, a od 2019.
Roky jsou jen cca


Tak a teď si dosaďte kdo zrovna vládnul drahám a rozhodoval .....
Středa, 10. února 2021 - 04:35:26  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 554
Registrován: 1-2019
sotous:
"Tak a teď si dosaďte kdo zrovna vládnul drahám a rozhodoval ....."

V letech 2008 - 2020 byl hejtmanem kraje Vysočina Jiří Běhounek (ČSSD), před ním v letech 2004 - 2008 byl hejtmanem Miloš Vystrčil (ODS).
Středa, 10. února 2021 - 08:25:49  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 84
Registrován: 9-2018
Pan Hloupej - ono ne vždy vlaky objednávaly kraje, tzn předtím ČSD, ČD, MD a další...

No v tom přehledu možná chybí :

2023 - zastavení osobní dopravy [masinka]
Mirek_2037
Středa, 10. února 2021 - 18:05:46  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 897
Registrován: 5-2012
sotous: Ještě stojí za zmínku vzpomenout na dálkový spěšný resp. osobní vlak Rumburk Znojmo, v létě hojně využívaný turisty, který na 241 byl dobře zavedený a využívaný více jak dvacet let.

Moravské Budějovice Os14810 Znojmo Rumburk 5. července 1990
Mirek_2037
Středa, 10. února 2021 - 19:45:24  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 900
Registrován: 5-2012
Sotous:
Tak a teď si dosaďte kdo zrovna vládnul drahám a rozhodoval
V roce 1993 rozhodovali o devastaci železnice tito pánové:
Václav Klaus ODS předseda vlády České republiky
Ivan Kočárník ODS ministr financí
Karel Dyba ODS ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj
a hlavně univerzální ministr pro všechno (zdroj Wikipedie)
Jan Stráský ODS ministr dopravy 1993, zmocněnec vlády pro řízení Českých drah 1993, ministr zdravotnictví 1995, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje 2001, předseda Klubu českých turistů 2006, ředitel NP Šumava 2011, Ropák roku 2011.
Středa, 10. února 2021 - 20:32:34  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 85
Registrován: 9-2018
Ano zvaný Rumburak, i když oficialně to nikde uvedeno nebylo.
Zajímavé že po 2 GVD a to 1987/88 a 1988/89 byl tento nahrazen R/Sp Hradec Králové - Znojmo.

https://www.zelpage.cz/gvd/1988/241_01.jpg

pak byl zase vrácen Rumburak než byl během pár let definitivně pohřben [andel]
Mirek_2037
Středa, 10. února 2021 - 20:59:29  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 901
Registrován: 5-2012
sotous
Přesně tak Rumburak.
Středa, 10. února 2021 - 21:28:10  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 14
Registrován: 8-2019
Zimní idylka se starou gardou v Jihlavě
Čtvrtek, 11. února 2021 - 06:10:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 214
Registrován: 9-2005
pozor_vlak: Kdy byly zavedeny ty víkendové autobusové spoje (Jemnice - ) MB -Třebíč? Mám dojem, že loni ještě pořádně nic nejezdilo.
Od roku 1985 Za Moravu! Moravská národní obec
Čtvrtek, 11. února 2021 - 06:19:59  
Registrovaný uživatel
Číslo příspěvku: 40
Registrován: 12-2019
Nevím, prostě jsou v IDOSu.