naše weby

Výpravní budova 16/H
aktualizace 15. 10. 2022
Tranzitní koridory
popisy, tabulky, foto...
Historie českých SPZ
aktualizace 12. 1. 2007
Elektrizace ve Slezsku
historie, mapy, tabulky

naši partneři

praktické

RSS 2.0RSS 2.0
mobilní verze

tiráž

© Společnost přátel kolejové dopravy,
2004–2023
ISSN 1801-6189
celá tiráž | přispěvatelé
ochrana osobních údajů
redakce@k-report.net

články » železnice » tratě » železnice si hledá cestu do afghánistánu

Železnice si hledá cestu do Afghánistánu

Jan Bonev
vloženo: 7. 3. 2010

Před měsícem slavnostně začala stavba 75km železniční trati na severu Afghánistánu mezi pohraniční stanicí Hairatan a městem Mazáre Šaríf. Po 150 letech neúspěšného snažení okolních zemí se tak koleje pozvolna zakusují hlouběji a hlouběji do vnitrozemí tohoto státu.

Historie

Historie kolejové dopravy v Afghánistánu reflektuje odbojnost jeho obyvatel a zejména časté války, převraty a změny geopolitického uspořádání, které rozvoji železnic nikdy nepřály. Ačkoliv v Afghánistánu vzniklo nakonec jenom pár kilometrů tratí, historický vývoj byl poměrně pestrý. První snahy o napojení území Afghánistánu na koleje z indické strany přišly už na konci 50. let 19. století. Reálnějších rozměrů nabraly až v druhé polovině let 70., kdy Britové začali v obavách z rozpínání Ruska připravovat stavbu trati po území dnešního Pákistánu do Quetty s výhledem na prodloužení do afghánského Kandaháru. Tuto snahu akceleroval v roce 1878 začátek druhé anglo-afghánské války. Roku 1880 zprovoznili Britové trať do Sibi, ale její pokračování nepřátelským územím a přes vysoké hory se zdálo být velice obtížné a bylo tak odloženo, nehledě na brzký konec sporu, ve kterém sice utrpěla Británie ztráty, ale jistý vliv na zemi si udržela. V pozdějších letech stavba železnice nicméně pokračovala, v roce 1887 dosáhla Quetty a o čtyři roky později přes Bolanský průsmyk pohraničního Chamanu. Zde byl dokonce připraven materiál na stavbu dalších 108 km trati indického rozchodu 1 676 mm do Kandaháru v případě vojenské potřeby. Ve stejnou dobu dosáhly koleje z ruského území pohraniční Kušky a údajně i zde byly nachystány koleje k pokračování stavby do afghánského Heratu. Tehdejší afghánský vládce Amir Abdul Rehman zakázal železnice a armáda obdržela pokyny jak ničit tratě v případě britské nebo ruské invaze. Kolem přelomu 19. a 20. století se sice objevilo několik snah o stavbu tratí na afghánském území, zejména po ukončení sporu mezi Velkou Británií a Ruskem – například i o propojení Chamanu a Kušky. Žádná idea se ale nepřiblížila realizaci.

Během zmíněné války v letech 1879–1880 se objevila také snahy o vybudování úzkorozchodné trati z Péšávaru přes Chajbarský průsmyk do Kábulu. Ačkoliv se tehdy stavět nezačalo, i v dalších letech byla tato myšlenka rozvíjena. Hledala se optimální trasa, řešila se případná ochrana stavby před očekávanými útoky k železnici nepřátelských obyvatel. V roce 1905 stavba začala a během dvou let vzniklo 32 km trati o rozchodu 1 000 mm. Následná dohoda mezi Velkou Británií a Ruskem ukončila vzájemný spor a odpadnul tak strategický důvod ke stavbě trati. Ta byla záhy ukončena a koleje a mosty byly během několika let rozebrány a přesunuty na jiné stavby. Po třetí anglo-afghánské válce v roce 1919 začali Britové stavět jinou trasou tentokrát plnohodnotnou železnici rozchodu 1 676 mm z Jamrudu (poblíž Péšávaru) do Chajbarského průsmyku. Ačkoliv se vláda v Kábulu stavěla proti, koleje se roku 1925 přiblížily do vrcholové stanice Landi Kotal a roku 1926 dosáhly až na hranice do Landi Khana. Dál se už nikdy nedostaly, naopak o 6 let později byl úsek z Landi Kotal k hranicím zrušen. Do Landi Kotal ustal provoz v roce 1982. Na počátku 90. let na trati začaly parní turistické jízdy, které přerušil konflikt v sousedním Afghánistánu (oblast dodnes není zcela pod kontrolou pákistánské vlády, žije zde množství přívrženců Tálibánu a spekuluje se i o pobytu Usámy bin Ládina) a především povodně v letech 2006–2008, po nichž na trati zůstaly obrovské škody.

První železnicí na území Afghánistánu se tak stala až 7 km dlouhá pouliční železnice o rozchodu 762 mm mezi Kábulem a Darulamanem, kde mělo vzniknout nové hlavní město. Tři parní lokomotivy Henschel zde začaly jezdit pravděpodobně v roce 1923 a trať jen krátce přežila svržení krále Amanulláha v roce 1929. Pozůstatky všech lokomotiv se dochovaly u kábulského muzea v Darulamamanu a loni byla jedna z lokomotiv německou armádou při opravě muzea umístěna na pomník.

Následovalo období velkých plánů, už král Amanulláh pozval do země americké, francouzské a německé inženýry, aby se podíleli na návrhu silniční a železniční sítě. Na různých návrzích v průběhu času pracovali i japonští inženýři, do stavby kolejí se chtěli zapojit také Sověti nebo Íránci. Každá ze zainteresovaných zemí sledovala své zájmy a podle toho se měnila schémata železniční sítě i rozchod kolejí, který byl vždy zásadním problémem potenciálních železnic. V Íránu měly navazující tratě rozchod 1 435 mm, v Sovětském svazu 1 520 mm a v Pákistánu 1 676 mm. Nejčastěji navrhované tratě směřovaly z Íránu přes Herat do Kandaháru a Chamanu, dále z Kandaháru ke Kábulu a na sever do SSSR a také z Kušky do Heratu. Ráznou změnu přinesl převrat v roce 1978 a následná invaze SSSR. Z území dnešního Uzbekistánu byl od města Termez vybudován v roce 1982 „Most družby“ přes pohraniční řeku Amudarju a těsně za ním v Hairatanu byla nová trať ukončena. Úsek sloužil především zásobování armády, ale prezentován byl i plán na stavbu navazující trati do Kábulu a Kandaháru. Několik málo kilometrů měla i druhá trať, která spojila Kušku na území dnešního Turkmenistánu s pohraničním Towraghondi. Obě širokorozchodné tratě (1 520 mm) byly po odchodu Sovětů v roce 1989 uzavřeny.

Na počátku 90. let vznikly další rozvojové plány na stavbu železniční sítě, které ovšem záhy ztroskotaly stejně jako všechny předchozí pokusy. Ovládnutí země Tálibánem v druhé polovině 90. let znamenalo konec podobných snah. Změna přišla až s invazí USA po 7. říjnu 2001. Už v prosinci téhož roku přijel první vlak do Hairatanu, druhá trať byla zprovozněna v roce 2007. Obě tratě slouží nákladní dopravě, hlavními komoditami jsou paliva, potraviny, dřevo, ocel. V Hairatanu činí denní obrat kolem 250 vozů, v Towraghondi asi pětinu.

Současnost

Nová vláda v Kábulu a rozsáhlé zahraniční investice poskytly ideální podmínky pro rozvoj železniční sítě v Afghánistánu. Popravdě ale zdaleka nejvěší zásluhu na budoucím rozvoji železnice v Afghánistánu nejspíš nebude mít ušlechtilá snaha pomoci zaostalé zemi, nýbrž hon za nerostným bohatstvím tohoto státu, k němuž dosud vzhledem k nepříznivé geopolitické situaci neměly další státy přístup. Zejména v severní části území disponuje Afghánistán značnými zásobami železné rudy, černého i hnědého uhlí, ropy, zemního plynu, mědi, zlata, rtuti, olova, cesia, lithia, niobia, tantalu, vápence, drahých kamenů atd. Nová vláda začala za obrovské finanční částky privatizovat nepočetné stávající doly i dosud nedotčená naleziště nerostných surovin. Záhy vznikla studie počítající s vybudováním více než 2 000 km dlouhé železniční sítě, která by propojila sever země s Íránem, Uzbekistánem, Tádžikistánem a Pákistánem. Na situaci po roce 2001 rychle zareagovaly okolní země – Uzbekistán dostavěl roku 2007 náročnou 223km trať Tashguzar – Kumkurgan, kterou napojil Termez a tedy i Hairatan na svou vnitrozemskou síť. Írán v roce 2005 zprovoznil 800km severojižní trať Kashmar – Bafgh, z níž o dva roky později odbočila 150 km dlouhá trať do železnorudných dolů v Sanganu poblíž afghánských hranic.

V roce 2006 začal Írán na základě čytři roky starého memoranda budovat 191 km dlouhou trať do afghánského Heratu navazující v Sanganu (dle jiných zdrojů už v Khafu) na výše zmíněnou íránskou trať. 114 km trati leží na území Afghánistánu a ačkoliv již měla být trať v loňském roce dokončena, stavba afghánské části se protahuje. Kromě tuhých zim ji údajně zpozdily i únosy pracovníků a útoky na stavbu. Podle jiných zdrojů dosud stavba na území Afghánistánu vůbec nezačala. Novou trať na afghánském území má z 60 % financovat Írán, který už dříve investoval do silnic v oblasti. Jednokolejná trať o rozchodu 1 435 mm je budována pro traťovou rychlost 160 km/h, předpokládá se i osobní doprava. Provoz by měly zajistit Íránské železnice (RAI).

Na konci ledna 2010 začala již zmíněná stavba trati Hairatan – Mazáre Šaríf o délce 75 km. Tato stavba navazuje na s přispěním Evropské komise právě modernizovaný terminál v Hairatanu. Rozpočet 170 milionů dolarů (cca 3,2 mld. Kč) z 97 % pokrývá Asijská rozvojová banka (ADB). Trať má být dokončena do poloviny příštího roku. Jedná se opět o jednokolejnou trať, v tomto případě ovšem rozchodu 1 520 mm. Stavba i následující provoz byly přímo svěřeny Uzbeckým železnicím (OTY).

Budoucnost

Zmíněná studie rozvoje afghánských železnic počítá kromě již budovaných úseků se třemi hlavními koridory:

  • 1A: Shirkhan (Tádžikistán) – Kunduz – Mazáre-Šaríf – Herat (1246 km),
  • 1B: Mazáre Šaríf – Kábul – Torkham (Pákistán); s odbočkou do měděných dolů u Kábulu (718 km),
  • 1C: Chaman (Pákistán) – Kandahár (103 km).
Železniční mapa Afghánistánu a okolí.

K uvedenému seznamu je třeba dodat, že Torkham se nachází v Chajbarském průsmyku, kam v první části textu zmíněná železnice z pákistánské strany vedla už v roce 1926. Přibližné náklady na koridor 1A byly spočítány na 3 miliardy eur, tedy téměř 80 miliard Kč. Uspořádání rozchodu kolejí na jednotlivých trasách a vůbec jejich vznik bude pravděpodobně dán zájmy Číny, která v Afghánistánu investuje obrovské finanční prostředky do těžby nerostného bohatství. Zejména stojí za zmínku měděný důl v Aynaku u Kábulu, na nějž Číňané získali před dvěma lety 100 % těžebních práv a který má ambici stát se druhým největším svého druhu na světě. Pro fungování tohoto dolu vybuduje investor také uhelný důl, jenž bude napájet novou elektrárnu. Finančně se bude podílet právě i na stavbě železniční infrastruktury. Číňané podporují stavbu tratí z Pákistánu do Kandaháru a zejména pak do Kábulu. Tato trať by pomohla oživit poškozenou úvraťovou trať do Landi Kotal. Společně s Pákistánem pak připravují gigantickou stavbu zhruba 1100km horské trati přes Kašmír mezi pákistánským Havelianem a čínským Kashgarem podle známé „Karakoram Highway“. Náklady na realizaci této spojnice, vedené přes sedlo Mintaka ve výšce 4 709 m, byly studií vyčísleny za pákistánský úsek (662 km) v přepočtu na 195 miliard korun. Stavba této trati by nepochybně podpořila už tak výhledově zvažovanou změnu rozchodu pákistánských železnic na standardních 1 435 mm.

Pro spojení s Afghánistánem ale Čína prosazuje zejména normálněrozchodnou trať z Kashgaru přes Kyrgyzstán a Tádžikistán do Shirkanu na afghánských hranicích a dále po zmíněných koridorech 1A a 1B k dolům poblíž Kábulu. Toto uspořádání rozchodů by znamenalo komplikaci pro přepravy mezi Pákistánem a bývalými sovětskými republikami v podobě dvojí překládky, resp. nutnosti zřízení splítky mezi Kábulem a uzlem poblíž Mazáre Šarífu, ale na druhou stranu by tak vzniklo atraktivní normálněrozchodné propojení mezi Evropou a Čínou. Spojení z tádžického hlavního města Dušanbe na jih země už se buduje, další úsek až k afghánským hranicím je zatím v přípravě (oboje samozřejmě v širokorozchodném provedení). Stěžejní část propojení mezi Čínou a Tádžikistánem by vedla údolím řeky Vaksh a při délce kolem 700–800 km by dosáhla nadmořské výšky až 3 500 metrů.

Ve výhledu je pak i trať z Kandaháru do Heratu a těžaři spekulují i o jiných trasách. Realizace uvedených velmi ambiciózních plánů je ovšem závislá především na stabilitě regionu a jelikož problémy Afghánistánu i okolních zemí jsou dobře známy, bude úspěchem už samotné zprovoznění prvních dvou započatých úseků opravdové železnice na území Afghánistánu.

Zdroje